926343_45454100

Reštrukturalizácie

Všetky konzulácie zadarmo!

Bezplatné vypracovanie reštrukturalizačného posudku!

Vitajte na stránke konkurznej a reštrukturalizačnej správkyne JUDr. Ing. Veroniky Škodovej.

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate o možnostiach riešenia úpadku resp. platobnej neschopnosti v Slovenskej republike, v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií, a reštrukturalizácií ako ochrane pred veriteľmi. Kancelária správcu poskytuje svoje služby v oblastí reštrukturalizácií najmä obchodným spoločnostiam, tak v postavení dlžníka ako aj veriteľa.

Využite služby štatisticky najúspešnejšieho reštrukturalizačného správcu v Banskobystrickom kraji a jedného z najlepších odborníkov na problematiku reštrukturalizácií na Slovensku. V prípade otázok ma kontaktujte na uvedených telefónnych číslach alebo prostredníctvom e-mailu.

stock-photo-16733141-beautiful-business-woman-smiling-in-a-meeting-e1333110398790

Kancelária správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej je dynamicky sa rozvíjajúca kancelária, ktorá od svojho vzniku vo februári 2009 zaznamenáva neustály rast predovšetkým v procese právnych reštrukturalizácií.

Počas procesu reštrukturalizácií sa stretávame s množstvom špecifických problémov pri riešení ktorých spolupracujeme s viacerými odborníkmi z oblastí práva, ekonomiky a krízového manažmentu.Kancelária správcu zastupuje a poskytuje poradenstvo v oblasti insolvenčného práva klientom tak v pozícií veriteľa ako aj v pozícií dlžníka, pričom dbá na profesionalitu a dohliada aby nevznikol prípadný konflikt záujmov.

Poslaním kancelárie je efektívne vyriešiť problémy klientov, zabrániť resp. predísť úpadku spoločnosti, ktorá má potenciál na dosahovanie ziskov,ozdraviť spoločnosť a zabezpečiť jej riadne fungovanie na trhu. Predpokladom úspešnej reštrukturalizácie sú vzájomná dôvera, úplnosť informácií, dodržiavanie dohôd a profesionalita reštrukturalizačného správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej.

Profesionalita, dlhoročné skúsenostia dobré meno správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej v podnikateľskom prostredí významných veriteľov sú predpokladmi pre dosiahnutie stanovených obchodných a finančných cieľov v reštrukturalizovanom podniku.