665/2005

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o obsahových náležitostiach zoznamu dlžníkovho (úpadcovho) majetku (ďalej len „zoznam majetku“) a zoznamu dlžníkových (úpadcových) záväzkov (ďalej len „zoznam záväzkov“),

b) výšku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, výšku preddavku na úhradu nákladov konkurzu a výšku nákladov rozhodujúcu na posúdenie, či možno konkurzné konanie zastaviť pre nedostatok majetku,

c) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu a podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze a správcu v konaní o oddlžení,

d) vzory tlačív na podávanie prihlášok, vzory tlačív na popieranie pohľadávok, vzory tlačív na podávanie námietok poradia pohľadávok proti podstate, ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach a vedení zoznamu pohľadávok a ďalšie podrobnosti o oznamovaní údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok súdu,

e) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach súpisu,

f) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach proti podstate a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku,

g) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie o pohľadávkach z prevádzkovania podniku a ich priraďovaní a rozpočítavaní medzi súpisové zložky majetku a

h) ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach rozvrhu výťažku.

§ 3

Zverejnenie príloh

Elektronická podoba príloh tejto vyhlášky sa zverejní na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

DRUHÁ ČASŤ

ZOZNAM MAJETKU A ZOZNAM ZÁVÄZKOV

§ 4

Zoznam majetku

(1) V zozname majetku sa uvádza všetok majetok patriaci dlžníkovi ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporného majetku, ku ktorému niekto iný uplatňuje vlastnícke právo alebo iné majetkové právo. Ak ide o konkurzné konanie, v zozname majetku sa uvádza aj majetok, ktorý bol prevedený z dlžníkovho majetku právnymi úkonmi, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť.

(2) Zoznam majetku sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a) pri pozemku číslo parcely, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie,

b) pri stavbe popis stavby, súpisné číslo, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanej stavbe popis stavby, stavebné povolenie, číslo parcely, na ktorej rozostavaná stavba stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie, v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb nezapísaných na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,

c) pri byte alebo nebytovom priestore súpisné číslo stavby, vchod, poschodie a číslo bytu alebo nebytového priestoru, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie vrátane adresy spolu s orientačným číslom, pri rozostavanom byte alebo nebytovom priestore stavebné povolenie, poschodie, číslo parcely, na ktorej stavba s rozostavaným bytom alebo nebytovým priestorom stojí, číslo listu vlastníctva a katastrálne územie; v prípade dokončených a skolaudovaných stavieb s bytmi alebo nebytovými priestormi nezapísanými na liste vlastníctva aj kolaudačné rozhodnutie,

d) pri hnuteľnej veci popis hnuteľnej veci, výrobné číslo a evidenčné číslo, ak sú známe, ako aj adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza,

e) pri cennom papieri druh a forma cenného papiera, počet kusov, mena, na ktorú znie, menovitá hodnota, poradové číslo, ISIN, ak bol pridelený, označenie emitenta, ako aj označenie verejného registra, v ktorom je evidovaný, alebo adresa miesta, kde sa nachádza, ak ide o listinný cenný papier,

f) pri peňažnej pohľadávke označenie dlžníka, suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a právny dôvod vzniku pohľadávky spolu s číslom faktúry, ak bola vystavená,

g) pri pohľadávke z účtu číslo účtu, mena, na ktorú znie, zostatok na účte a označenie banky, zahraničnej banky, pobočky zahraničnej banky alebo inej finančnej inštitúcie, ktorá ho vedie, názov a forma vkladu, ak ide o vklad,

h) pri inej majetkovej hodnote popis inej majetkovej hodnoty, prípadne verejný register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná.

(3) Pri každej položke sa v zozname majetku uvedie jej hodnota vyjadrená v eurách, za ktorú by položku bolo možné predať v danom mieste ku dňu predloženia zoznamu majetku alebo ku dňu jeho doplnenia.

(4) Ak sa k položke vzťahuje zabezpečovacie právo, v zozname majetku sa uvedie druh a poradie zabezpečovacieho práva, ako aj pohľadávka, ktorú zabezpečuje, s uvedením veriteľa, zabezpečenej sumy a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

(5) Ak je položka predmetom súdneho alebo iného sporu, v zozname majetku sa uvedú skutočnosti súvisiace s týmto sporom.

(6) Ak je položka predmetom podielového spoluvlastníctva, v zozname majetku sa uvedú podieloví spoluvlastníci a podiely jednotlivých podielových spoluvlastníkov vyjadrené v zlomkoch.

(7) Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 5

Zoznam záväzkov

(1) V zozname záväzkov sa uvádzajú peňažné záväzky dlžníka ku dňu predloženia zoznamu záväzkov alebo ku dňu jeho doplnenia vrátane sporných peňažných záväzkov, ktoré sú voči nemu uplatňované.

(2) Zoznam záväzkov sa vyhotovuje v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a) označenie veriteľa názvom alebo menom a priezviskom, sídlom, miestom podnikania alebo bydliskom, ako aj identifikačným číslom (IČO), ak bolo pridelené,

b) suma peňažného záväzku vyjadrená v eurách s rozdelením na istinu a príslušenstvo,

c) právny dôvod vzniku peňažného záväzku vrátane čísel faktúr, ak bol peňažný záväzok uplatnený faktúrou,

d) druh, poradie a právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva vrátane predmetu zabezpečovacieho práva spolu so zabezpečenou sumou, ak je peňažný záväzok zabezpečený zabezpečovacím právom,

e) označenie súdneho alebo iného sporu, ak je peňažný záväzok predmetom takéhoto sporu.

(3) Pred prvý list zoznamu majetku sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v zozname majetku, ktorého vzor a vysvetlivky k zápisom sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 6

Zmluvný prehľad

Súčasť zoznamu majetku a zoznamu záväzkov tvorí zmluvný prehľad, v ktorom sa uvedú všetky zmluvy, ktoré ku dňu zostavenia zoznamu majetku a zoznamu záväzkov neboli ukončené, vrátane pracovných zmlúv; pred prvý list prehľadu sa vloží vyhlásenie dlžníka o pravdivosti a úplnosti údajov, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

TRETIA ČASŤ

PREDDAVKY A NÁKLADY ROZHODUJÚCE NA POSÚDENIE, ČI MOŽNO KONKURZNÉ KONANIE ZASTAVIŤ PRE NEDOSTATOK MAJETKU

§ 7

Výška preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

(1) Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 663,88 eura.

(2) Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 1 659,70 eura.

(3) Ak ide o pristúpenie do konkurzného konania (§ 24 ods. 2 zákona), preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa nevyberá; už zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa pristupujúcemu účastníkovi konkurzného konania vráti.

§ 8

Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu

(1) Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 1 659,70 eura.

(2) Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby je 6 638,78 eura.

§ 9

Zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku

(1) Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka fyzickej osoby nemá hodnotu ani 1 659,70 eura.

(2) Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka právnickej osoby nemá hodnotu ani 6 638,78 eura.

(3) Hodnotu majetku súd posúdi najmä podľa zoznamu majetku predloženého dlžníkom, vyjadrenia predbežného správcu, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania. Pri posúdení hodnoty majetku sa prihliada aj na hodnotu majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať ich odporovateľnosť, podľa vyjadrenia predbežného správcu, dlžníka, prípadne dôkazov predložených účastníkmi konania.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ODMENA SPRÁVCU

§ 10

Daň z pridanej hodnoty

Ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.

§ 11

Odmena predbežného správcu

(1) Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 165,97 eura.

(2) Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej osoby patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 663,88 eura.

(3) Predbežný správca má nárok na náhradu preukázaných výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka podľa rozhodnutia súdu (§ 21 ods. 3 zákona), najviac v sume 497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 eura pri právnickej osobe.

(4) Ak predbežný správca porušil povinnosti ustanovené zákonom, neposkytol súdu v určenej lehote vyžiadané vysvetlenie alebo vyžiadanú správu alebo riadne nesplnil pokyn uložený súdom, nemá nárok na paušálnu odmenu ani úhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka alebo sa mu paušálna odmena a úhrada výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka primerane zníži podľa závažnosti porušenia povinnosti.

(5) Ak predbežný správca do 10 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 20 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak predbežný správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 28 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 50 % zo základnej sumy.

§ 12

Paušálna odmena správcu

(1) Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby – nepodnikateľa patrí správcovi paušálna odmena 663,88 eura.

(2) Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v iných veciach patrí správcovi paušálna odmena v sume

a) 2 323,57 eura, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len „súpisová hodnota majetku”) zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len „súpis”) bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 193,92 eura,

b) 4 647,15 eura, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 193,92 eura, ale nepresahuje 99 581,76 eura,

c) 6 638,78 eura v ostatných prípadoch.

(3) Ak správca počas konkurzu do konania prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho paušálna odmena sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí.

(4) Ak súd odvolal správcu z funkcie pred konaním prvej schôdze veriteľov, nárok na paušálnu odmenu má správca vykonávajúci funkciu v čase konania prvej schôdze veriteľov; predchádzajúci správca nárok na paušálnu odmenu nemá.

(5) Ak správca do 15 dní od ustanovenia do funkcie nepodá súdu podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu a zoznamu pohľadávok, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu druhú podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 35 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu tretiu podrobnú správu o týchto skutočnostiach do 50 dní od ustanovenia do funkcie, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak správca nepodá súdu štvrtú podrobnú správu o týchto skutočnostiach najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov, jeho paušálna odmena sa znižuje o 25 % zo základnej sumy. Ak pred konaním prvej schôdze veriteľov došlo k výmene správcu alebo k skráteniu lehôt, pri znížení paušálnej odmeny správcu sa na to prihliadne tak, aby správcovi riadne vykonávajúcemu funkciu pred konaním prvej schôdze veriteľov nebola podľa tohto ustanovenia neodôvodnene znížená jeho paušálna odmena.

Odmena správcu z výťažku

§ 13

Základné ustanovenia

(1) Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.

(2) Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).

(3) Nárok na odmenu z výťažku má ten správca, ktorý prijal alebo zabezpečil peňažné plnenie v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu. Ak k prijatiu alebo zabezpečeniu peňažného plnenia v eurách, ktoré predstavuje výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, došlo v čase, keď bol doterajší správca odvolaný a nový správca ešte nebol ustanovený, odmena z výťažku nepatrí žiadnemu správcovi.

§ 14

Limit odmeny správcu z výťažku

(1) Celková odmena správcu alebo viacerých správcov z výťažku zahrnutá do jedného rozvrhu výťažku (§ 97 ods. 1§ 98 ods. 1 a § 101 ods. 1 zákona) nesmie presiahnuť sumu 331 939,19 eura násobenú koeficientom

(Hv/Hs), maximálne 1,

kde

Hv je suma výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý bol zahrnutý do rozvrhu výťažku, a

Hs je súpisová hodnota všetkého majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov.

(2) Ak sa limit celkovej odmeny z výťažku podľa odseku 1 týka odmien z výťažku viacerých správcov, ich odmeny z výťažku sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky znižujú.

(3) Limit celkovej odmeny správcu alebo viacerých správcov z výťažku podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odmenu z výťažku podľa § 21 ods. 1.

§ 15

Zníženie odmeny z výťažku pre porušenie povinnosti

Ak správca počas konkurzu po konaní prvej schôdze veriteľov porušil svoje povinnosti, jeho odmena z výťažku sa podľa závažnosti porušenia povinnosti primerane znižuje, prípadne mu vôbec nepatrí, ak boli podané proti dotknutému návrhu rozvrhu výťažku v tomto smere námietky a súd alebo správca, o ktorého odmenu z výťažku ide, im vyhovel.

§ 16

Zníženie odmeny z výťažku pre pomalosť konania

(1) Ak sa návrh rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty doručí zabezpečenému veriteľovi neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zabezpečenému veriteľovi doručený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.

(2) Ak sa návrh čiastkového rozvrhu výťažku, prípadne návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty zverejní v Obchodnom vestníku neskôr ako 18 mesiacov po vyhlásení konkurzu, odmena z ním rozvrhnutého výťažku sa znižuje o 10 %, ak bol zverejnený do 36 mesiacov od vyhlásenia konkurzu; inak o 20 %, ak bol zverejnený neskôr. To neplatí, ak tomu bránil prebiehajúci súdny spor.

§ 17

Pohľadávky

(1) Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.

(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.

(3) Pri speňažení nepeňažnej pohľadávky odplatným postúpením sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

§ 18

Zisk

(1) Na účely určenia odmeny z výťažku sa zisk dosiahnutý pri prevádzkovaní podniku alebo jeho časti, ktorý sa priradil k súpisovej zložke majetku, považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.

(2) Nárok na odmenu zo zisku má ten správca, ktorý vykonával funkciu v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti; ak funkciu vykonávali viacerí správcovia, odmena zo zisku sa medzi nich pomerne rozdelí podľa dĺžky výkonu ich funkcie v čase prevádzkovania podniku alebo jeho časti.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia rovnako, ak sa zisk dosiahol pri pokračovaní vo výkone niektorých podnikateľských činností úpadcu (§ 86 ods. 4 zákona).

§ 19

Nájom

Príjem z nájmu majetku podliehajúceho konkurzu sa ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu priradí k dotknutej súpisovej zložke majetku; na účely určenia odmeny z výťažku sa považuje za výťažok zo speňaženia dotknutej súpisovej zložky majetku.

§ 20

Hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iné majetkové hodnoty

(1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a) zo sumy výťažku do 33,19 eura 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 33,19 eura 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 12 %,
f) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 1 %.

(2) Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.

(3) Pri speňažení dlhového cenného papiera sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri iných peňažných pohľadávkach (§ 17 ods. 2); pri speňažení iných cenných papierov sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

(4) Pri speňažení iného majetkového práva ako veci, cenného papiera alebo peňažnej pohľadávky sa odmena z výťažku určí rovnako ako pri hnuteľných veciach a nehnuteľnostiach.

§ 21

Uplatnenie odporovacieho práva

(1) Ak nárok podliehajúci konkurzu vznikol uplatnením odporovacieho práva u povinnej osoby správcom alebo na súde žalobou podanou správcom, za prijatie peňažného plnenia z nároku alebo z odplatného prevodu majetku z nároku, ktorý vznikol uplatnením odporovacieho práva, patrí správcovi odmena 25 % z takto získaného výťažku. Z tejto časti výťažku sa odmena správcu už iným spôsobom neurčuje ani nezvyšuje.

(2) Ak bol správca pri uplatnení odporovacieho práva a vymáhaní nárokov z neho zastúpený advokátom, odmena z výťažku podľa odseku 1 sa zníži o náklady vynaložené na advokáta, ktoré sa majú uspokojiť z výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu ako pohľadávka proti podstate.

§ 22

Speňaženie podniku, časti podniku alebo súboru majetku

(1) Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a) zo sumy výťažku do 331,94 eura 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 331,94 eura 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 3 319,39 eura 14 %,
d) zo sumy výťažku nad 33 193,92 eura 13 %,
e) zo sumy výťažku nad 331 939,19 eura 6 %,
í) zo sumy výťažku nad 3 319 391,89 eura 3 %,
g) zo sumy výťažku nad 33 193 918,87 eura 1 %.

(2) Ak možno odmenu z výťažku určiť podľa odseku 1, iným spôsobom sa neurčuje ani nezvyšuje; to neplatí, pokiaľ ide o odmenu podľa § 21, ktorá sa určí vždy samostatne.

Osobitné prípady určenia odmeny správcu

§ 23

Odmena správcu v prípade zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku

(1) Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) pred konaním prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálna odmena určená rozhodnutím súdu (§ 102 ods. 1 zákona) podľa obťažnosti veci a riadneho plnenia si povinností, najviac v sume 3 319,39 eura; paušálna odmena podľa § 12 správcovi v týchto prípadoch nepatrí.

(2) Ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku (§ 102 ods. 1 zákona) po konaní prvej schôdze veriteľov, správcovi patrí paušálna odmena podľa § 12 a odmena z výťažku podľa § 13 až 22; iná odmena správcovi nepatrí.

§ 24

Odmena správcu v konaní o oddlžení

(1) Správcovi v konaní o oddlžení patrí odmena 5 % zo sumy poskytnutej správcovi dlžníkom na konci skúšobného roka (§ 168 ods. 1 zákona), najmenej 331,94 eura.

(2) Nárok na odmenu v konaní o oddlžení má ten správca, ktorý vykonával funkciu na konci príslušného skúšobného roka.

(3) Ak správca ustanovený v konaní o oddlžení porušil svoje povinnosti alebo nepodal súdu počas skúšobného roka aspoň dve podrobné písomné správy o priebehu skúšobného obdobia a plnení povinnosti dlžníkom, nemá nárok na odmenu alebo sa mu odmena zníži podľa okolností prípadu.

PIATA ČASŤ

PRIHLÁŠKA POHĽADÁVKY A ZOZNAM POHĽADÁVOK

§ 25

Prihláška

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené vprílohách č. 4 až 6.

§ 25a

Zoznam pohľadávok

(1) Zoznam pohľadávok sa vedie v prehľadnej písomnej forme, v ktorej sa uvádzajú nasledujúce údaje:

a) názov alebo meno a priezvisko veriteľa, adresa jeho sídla, miesta podnikania alebo bydliska, identifikačné číslo (IČO), ak bolo pridelené, ako aj každá zmena veriteľa v dôsledku prevodu alebo prechodu prihlásenej pohľadávky alebo jej časti,

b) prihlásená celková suma pohľadávky vyjadrená v eurách s rozdelením na prihlásenú istinu, úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s uplatnením pohľadávky, ako aj zistená suma prihlásenej pohľadávky s uvedením dňa jej zistenia,

c) prihlásené, uznané a zistené poradie uspokojovania prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty s uvedením dňa jeho zistenia,

d) prihlásený právny dôvod vzniku pohľadávky s uvedením dňa jeho zistenia,

e) prihlásený druh zabezpečovacieho práva, prihlásená zabezpečená suma a poradie zabezpečovacieho práva, prihlásený právny dôvod zriadenia a vzniku zabezpečovacieho práva, ako aj prihlásený predmet zabezpečovacieho práva, ak ide o prihlásenú zabezpečenú pohľadávku, ako aj deň a rozsah zistenia zabezpečovacieho práva,

f) dôvod a deň popretia právneho dôvodu vzniku pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do právneho dôvodu,

g) dôvod, popretá suma, popretá časť a deň popretia výšky prihlásenej pohľadávky, ak je pohľadávka popretá čo do výšky,

h) dôvod popretia poradia uspokojovania prihlásenej pohľadávky zo všeobecnej podstaty, ak je pohľadávka popretá čo do poradia,

i) dôvod, rozsah a deň popretia zabezpečovacieho práva, ak je pohľadávka popretá čo do zabezpečenia zabezpečovacím právom,

j) dôvod, rozsah a deň popretia poradia zabezpečovacieho práva, ak je pohľadávka popretá čo do poradia zabezpečovacieho práva,

k) podmienka vzniku prihlásenej pohľadávky a preukázaný rozsah vzniku prihlásenej pohľadávky,

l) podnet veriteľa na popretie prihlásenej pohľadávky a spôsob jeho vybavenia,

m) námietky uplatnené dlžníkom (úpadcom) proti prihláseným pohľadávkam,

n) ďalšie skutočnosti uvedené správcom.

(2) Zoznam pohľadávok sa zoradí podľa abecedného poradia prvého písmena priezviska alebo názvu veriteľa, pričom v takto zoradenom zozname pohľadávok sa každá pohľadávka očísluje.

(3) Zoznam pohľadávok obsahuje aj označenie úpadcu (dlžníka), spisovú značku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, označenie správcu, dátum vyhotovenia a podpis správcu, ktorý ho zostavil.

§ 26

Zapisovanie pohľadávok

(1) Každá pohľadávka uplatnená prihláškou doručenou správcovi sa bezodkladne po doručení zapíše do zoznamu pohľadávok, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ktorú sa v konkurze alebo v reštrukturalizácii zo zákona neprihliada; do zoznamu pohľadávok sa nezapisuje pohľadávka uplatnená v prihláške, ktorá

a) nebola podaná na predpísanom tlačive (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona),

b) neobsahuje základné náležitosti podľa zákona (§ 29 ods. 1 a § 122 ods. 1 zákona) alebo

c) bola prihlásená (v prípade konkurzu) ako nepeňažná pohľadávka, ale k nej nebol pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého posudku určujúci jej hodnotu (§ 29 ods. 7 zákona).

(3) K prihláške doručenej správcovi, z ktorej pohľadávka sa nezapisuje do zoznamu pohľadávok, sa pripojí datovaný záznam vyhotovený a podpísaný správcom, v ktorom sa uvedú zákonné dôvody, pre ktoré sa na prihlášku neprihliada.

§ 27

Zostavenie zoznamu pohľadávok

Zoznam pohľadávok sa v kancelárii správcu zostaví v troch rovnopisoch (§ 31 ods. 1 zákona) alebo v štyroch rovnopisoch (§ 123 ods. 1 zákona).

§ 31

Popieranie pohľadávok

(1) Vzor tlačiva na popieranie pohľadávok je uvedený v prílohe č. 7.

(2) Po uplynutí lehoty na popieranie pohľadávok sa v kancelárii správcu v nasledujúcich troch dňoch doplnia v zozname pohľadávok všetky ďalšie skutočnosti, ktoré sa považujú uplynutím lehoty na popieranie pohľadávok za zistené (§ 32 ods. 17 a § 124 ods. 2 tretia veta zákona). Takto doplnený zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok sa v zákonnej lehote doručí súdu (§ 32 ods. 3 a § 123 ods. 4 zákona).

§ 34

Zmeny zoznamu pohľadávok

Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 5 zákona) sa začnú oznamovať súdu po tom, čo sa na súd doručil zoznam pohľadávok s vyznačením popretých pohľadávok (§ 31 ods. 3 a § 123 ods. 4 zákona).

§ 35

Uloženie zoznamu pohľadávok na súde po zrušení konkurzu

Po tom, čo uznesenie o zrušení konkurzu nadobudne právoplatnosť, v kancelárii správcu sa bezodkladne doplnia do zoznamu pohľadávok všetky známe doň zapisované údaje, potom sa z neho urobí jeden rovnopis, ktorý sa založí do správcovského spisu, a druhý doplnený rovnopis zoznamu pohľadávok sa uloží na súde.

§ 36

Spoločné ustanovenia k zoznamu pohľadávok

(1) Zoznam pohľadávok má písomnú alebo elektronickú podobu. Ak sa zoznam pohľadávok vedie v elektronickej podobe, stačí ho predložiť súdu v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu1) na štandardnom nosiči údajov, v ktorom nemožno prepisovať zápisy, spolu so sprievodným listom. V sprievodnom liste správca uvedie najmä dátum vyhotovenia zoznamu pohľadávok. Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých súdy prijímajú zoznam pohľadávok v elektronickej podobe.

(2) V kancelárii správcu sa vedie evidenčná pomôcka ohľadom veriteľov prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích práv tak, aby v každom čase zodpovedala zoznamu pohľadávok a poskytla prehľad o veriteľoch prihlásených pohľadávok a ich hlasovacích právach. Táto evidenčná pomôcka tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1a) Ak o to požiada účastník, jeho zástupca alebo iná osoba oprávnená nahliadať do správcovského spisu, v príslušnej kancelárii správcu sa im vydá výpis z tejto evidenčnej pomôcky v rozsahu, v akom o to požiadali. Za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka alebo jeho zástupcu úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.

ŠIESTA ČASŤ

SÚPIS

§ 37

Súpis majetku podstát

Súpis majetku podstát sa vedie v prehľadnej písomnej forme, pričom údaje zapisované do súpisu ustanovuje zákon a táto vyhláška.2)

§ 38

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová zložka majetku sa opíše tak, aby ju nebolo možné zameniť s inou zložkou majetku, aspoň takto:

a) pozemok sa identifikuje druhom, výmerou v m2, štátom, obcou, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva a parcelovým číslom; ak ide o pozemok v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

b) stavba sa identifikuje popisom, štátom, obcou, ulicou, orientačným číslom vchodu, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, súpisným číslom a parcelovým číslom; ak ide o stavbu v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

c) byt alebo nebytový priestor sa identifikuje popisom, obcou, štátom, ulicou, orientačným číslom vchodu, číslom bytu alebo nebytového priestoru, číslom poschodia, podielom na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve, na pozemku a na priľahlom pozemku, názvom katastrálneho územia, číslom listu vlastníctva, súpisným číslom a parcelovým číslom; ak ide o byt alebo nebytový priestor v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

d) hnuteľná vec alebo súbor hnuteľných vecí sa identifikuje popisom a približným rokom výroby a stavom opotrebovanosti; ak ide o hnuteľnú vec v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

e) cenný papier sa identifikuje druhom, formou, podobou, menou, nominálnou hodnotou, ISIN, poradovým číslom a emitentom, prípadne ďalším doplňujúcim znakom, ak by mohlo dôjsť k zámene; ak ide o zastupiteľné cenné papiere, identifikujú sa ďalej počtom kusov, ak sú zapísané do súpisu jednou položkou; ak ide o cenný papier v podielovom spoluvlastníctve, identifikuje sa zlomkom aj spoluvlastnícky podiel úpadcu,

f) peňažná pohľadávka sa identifikuje celkovou sumou, menou, stručne právnym dôvodom vzniku a dlžníkom, ktorý sa ďalej identifikuje menom a priezviskom alebo názvom a bydliskom alebo sídlom, prípadne aj dňom narodenia a identifikačným číslom, ak sú známe,

g) pohľadávka z účtu alebo inej formy vkladu v banke, zahraničnej banke alebo inej obdobnej inštitúcii sa identifikuje zostatkovou sumou, číslom účtu, menou a bankou, zahraničnou bankou alebo inou obdobnou inštitúciou,

h) iná majetková hodnota sa identifikuje popisom, prípadne registrom, v ktorom sa eviduje.

§ 39

Obsah údajov zverejňovaných v Obchodnom vestníku

(1) Súpis všeobecnej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. 2 zákona), obsahuje opis súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty; pri súpisových zložkách majetku sa uvedie ich súpisová hodnota.

(2) Súpis oddelenej podstaty, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku po tom, čo bol vyhotovený (§ 76 ods. 2 zákona), obsahuje opis súpisových zložiek majetku zapísaných do súpisu oddelenej podstaty; pri súpisových zložkách majetku sa uvedie ich súpisová hodnota. Oddelená podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.

(3) Ak ide o zverejnenie zápisu súpisovej zložky majetku tretej osoby, ktorý zabezpečuje záväzok úpadcu (§ 79 ods. 1 zákona) alebo ktorý bol nadobudnutý neúčinným právnym úkonom (§ 80 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie označenie tretej osoby a dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby do súpisu. Tretia osoba sa označí menom a priezviskom alebo názvom, ďalej bydliskom alebo sídlom, prípadne aj dňom narodenia a identifikačným číslom, ak sú známe.

(4) Ak ide o zverejnenie sporného zápisu (§ 78 ods. 1 zákona), pri súpisovej zložke majetku sa uvedie dôvod a deň sporného zápisu a meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, prípadne poznámka „Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, nie je správcovi známa“.

(5) Súpis všeobecnej podstaty a oddelených podstát podľa odseku 1 a 2 sa zverejňuje naraz bez zbytočného odkladu po tom, čo uplynula lehota na prihlasovanie pohľadávok, prípadne bez zbytočného odkladu po tom, čo uplynula predĺžená lehota určená súdom na vyhotovenie súpisu (§ 76 ods. 2 druhá veta zákona).

§ 40

Zmeny súpisu zverejňované v Obchodnom vestníku

(1) V Obchodnom vestníku sa zverejňujú po tom, čo došlo k zverejneniu vyhotoveného súpisu (§ 76 ods. 2 zákona), tieto zmeny súpisu:

a) doplnenie súpisu o novú súpisovú zložku majetku (§ 76 ods. 3 zákona), ktoré obsahuje rovnaké údaje ako pri zverejnení súpisu podľa § 39; zverejňujú sa však len údaje ohľadom doplnenej súpisovej zložky majetku,

b) preradenie súpisovej zložky majetku alebo výťažku z jej speňaženia do inej podstaty (§ 70§ 76 ods. 3 a § 78 zákona), ktoré obsahuje opis preradenej súpisovej zložky majetku, označenie podstaty, z ktorej bola súpisová zložka majetku vyradená, a označenie podstaty, do ktorej bola súpisová zložka majetku zaradená; oddelená podstata sa označí menom a priezviskom alebo názvom zabezpečeného veriteľa a číslom zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok,

c) pripísanie poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky majetku, dôvod a deň pripísania poznámky o spornom zápise a meno a priezvisko alebo názov osoby, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, prípadne poznámku „Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia, nie je správcovi známa“,

d) doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktoré obsahujú opis dotknutej súpisovej zložky majetku, nové znenie poznámky o spornom zápise a dôvod a deň doplnenia alebo zmeny poznámky o spornom zápise,

e) výmaz poznámky o spornom zápise (§ 78 ods. 1 zákona), ktorý obsahuje opis dotknutej súpisovej zložky majetku a dôvod a deň výmazu poznámky o spornom zápise zo súpisu,

f) vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu, ktoré obsahuje opis vylúčenej súpisovej zložky majetku a deň a dôvod jej vylúčenia zo súpisu.

(2) Iné zápisy do súpisu, napríklad zápisy v poznámkach, sa v Obchodnom vestníku nezverejňujú.

§ 41

Výťažok zo speňaženia

Výťažok zo speňaženia súpisovej zložky majetku sa priraďuje k súpisovej zložke majetku podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona); v súpise sa pripisuje k súpisovej zložke majetku, s ktorou súvisí.

§ 42

Nároky z neúčinných právnych úkonov

Nároky z neúčinných právnych úkonov sa pripisujú k tým súpisovým zložkám majetku, s ktorými súvisia; samostatne sa do súpisu zapisujú len vtedy, ak nesúvisia so žiadnou súpisovou zložkou majetku.

§ 43

Prevádzkovanie podniku alebo časti podniku a výkon niektorých podnikateľských činností

(1) Ak správca prevádzkuje podnik alebo časť podniku, alebo pokračuje vo výkone niektorých podnikateľských činností, zmeny súpisu, ktoré v dôsledku toho nastali, ak nie sú významné, stačí, keď urobí v súpise raz za tri mesiace.

(2) Peňažné výnosy z prevádzkovania podniku alebo časti podniku, alebo z výkonu niektorých podnikateľských činností sa do súpisu nezapisujú; do súpisu sa zapisuje až prípadný zisk.

§ 45

Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu

Majetok tretej osoby zabezpečujúci záväzok úpadcu zapísaný do súpisu tvorí v konkurze vždy samostatnú oddelenú podstatu.

SIEDMA ČASŤ

POHĽADÁVKY PROTI PODSTATE

§ 46

Priraďovanie pohľadávok proti podstate

(1) Pohľadávky proti podstate sa priraďujú k súpisovým zložkám majetku a rozpočítavajú sa medzi súpisové zložky majetku.

(2) Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku v čase, keď vznikla, prípadne v čase, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne v čase, keď ju správca uznal.

(3) Pohľadávka proti podstate alebo jej rozpočítaná časť sa priradí k súpisovej zložke majetku tak, že sa zaradí do evidencie pohľadávok proti podstate, ktorá sa vedie ohľadom podstaty, ktorú súpisová zložka majetku tvorí.

§46a

Vzor tlačiva námietky poradia pohľadávky proti podstate je uvedený v prílohe č. 8.

§ 47

Evidencia pohľadávok proti podstate

(1) V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje veriteľ, právny dôvod, celá suma, priradená suma, čas a rozsah uspokojenia, dôvod priradenia, prípadne aj spôsob rozpočítania pohľadávky proti podstate. V evidencii pohľadávok proti podstate sa eviduje aj čas vzniku pohľadávky proti podstate, prípadne čas, keď sa o nej správca dozvedel, prípadne čas, keď ju uznal.

(2) Jednotlivé evidencie o pohľadávkach proti podstate sa v kancelárii správcu vedú tak, aby v každom čase poskytli prehľad o všetkých pohľadávkach proti podstate, ich splatnosti, prípadne poradí ich splatnosti, rozsahu ich uspokojenia, prípadne rozsahu, v akom sú a v akom majú byť uspokojené z podstaty (§ 87 ods. 2 zákona) a ich súvise so súpisovými zložkami majetku tak, aby bolo možné riadne zistiť hlasovacie práva zabezpečeného veriteľa (§ 37 ods. 2 zákona), zloženie príslušného orgánu (§ 82 ods. 2 zákona) a pripraviť rozvrh výťažku.

(3) Evidencia o pohľadávkach proti podstate tvorí súčasť správcovského spisu; formu, v ktorej sa vedie, ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis.1)

(4) Účastníkovi, jeho zástupcovi, súdu, veriteľovi pohľadávky proti podstate, ktorý to o sebe tvrdí, alebo inej osobe oprávnenej nahliadať do správcovského spisu kancelária správcu vydá z evidencie o pohľadávkach proti podstate výpis v rozsahu, v akom o to požiada; za každú stranu výpisu možno požadovať od účastníka, jeho zástupcu alebo veriteľa pohľadávky proti podstate úhradu vecných nákladov v sume 66 eurocentov.

DEVIATA ČASŤ

ROZVRH VÝŤAŽKU A NÁVRH ROZVRHU VÝŤAŽKU ZVEREJŇOVANÝ V OBCHODNOM VESTNÍKU

§ 49

Rozvrh výťažku

Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať.


§ 50a

Prechodné ustanovenia

Na konkurzné konania a reštrukturalizačné konania, v ktorých bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného predpisu, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 51

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>