Archívy kategórií: Výhody a nevýhody

Výhody a nevýhody reštrukturalizácie

Reštrukturalizácia alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý  prebieha v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ide o ozdravný proces podniku, ktorého výsledkom je  čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov  dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní.

empty_pockets_broke_destitutePočas reštrukturalizačného konania, nie je možné majetok dlžníka exekuovať, nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa zastavujú.

V čase vrcholenia hospodárskej krízy predstavuje reštrukturalizácia možnosť riešenia  dočasnej platobnej neschopnosti s dosahom na celý vnútorný trh EÚ.

__________________________________________________

Výhody reštrukturalizácie

 • súdna ochrana dlžníka pred veriteľmi
 • ozdravenie spoločnosti na základe odpustenia časti záväzkov (oddlženie)
 • ochrana majetku (nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa prerušujú a následne zastavujú)
 • poskytnutie časového priestoru na znovu naštartovanie spoločnosti (7 až 9 mesiacov)
 • ak počas reštrukturalizácie dôjde na súd veriteľskýnávrh na vyhlásenie konkurzu, súd návrh na vyhlásenie konkurzu uznesením odmietne.
 • dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách
 • zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka
 • zachovanie pracovných miest a pod.
 • odblokovanie bankových účtov dlžníka
 • nemožnosť započítať staré záväzky s novými záväzkami vzniknutými po začatí reštrukturalizácie ( spoločnosť staré záväzky po začatí reštrukturalizácie neplní, ale jej plniť musia)
 • dozor správcu nad procesom reštrukturalizácie
 • po úspešnej reštrukturalizácii spoločnosť funguje bez obmedzení
 • uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze
 • pomerné a postupné uspokojenie veriteľov (rozloženie záväzkov na dlhšie obdobie)

 

Nevýhody reštrukturalizácie

 • Počas reštrukturalizácie schvaľuje právne úkony dlžníka správca (okrem bežných právnych úkonov)
 • prípade neschválenia reštrukturalizačného plánu je na spoločnosť vyhlásený konkurz (Možnosť nahradiť nesúhlas skupiny s reštrukturalizačným plánom súdnym rozhodnutím)
 • V prípade neplnenia plánu voči veriteľovi ( ani po dodatočnej výzve) sa plán stáva právne neúčinným voči tomuto veriteľovi