Archívy kategórií: Fungovanie počas reštrukturalizácie

Fungovanie počas reštrukturalizácie

Prevádzka, výroba, predaj, nákup podniku funguje v čase reštrukturalizácie bez výrazných obmedzení. Podnik sa prevádzkuje rovnako ako pred vstupom do reštrukturalizácie, avšak niektoré úkony vyžadujú súhlas reštrukturalizačného správcu. Správca vykonáva počas reštrukturalizácie dohľad nad dlžníkom, pričom je povinný tento vykonávať s odbornou starostlivosťou tak, aby dlžník neznížil hodnotu svojho majetku alebo nezmaril úspešné skončenie reštrukturalizácie. Ak dlžník závažne alebo opakovane poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.

euro-bani1111-calculePrávne úkony dlžníka môže správca schváliť, len ak zhodnotia majetok dlžníka alebo ak sú potrebné na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie.Dlžník je povinný na tento účel poskytnúť správcovi všetky informácie o schvaľovanom právnom úkone a inú s tým súvisiacu súčinnosť.Právne úkony dlžníka počas reštrukturalizácie podliehajú súhlasu správcu v rozsahu určenom súdom v uznesení o povolení reštrukturalizácie. Súhlasu správcu počas reštrukturalizácie podliehajú tiež právne úkony dlžníka v pracovnoprávnych vzťahoch.Rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré majú počas reštrukturalizácie podliehať súhlasu správcu, môže veriteľský výbor svojím uznesením rozšíriť. Po schválení reštrukturalizačného plánu, môže byť nad dlžníkom zriadená dozorná správa, počas ktorej správca aj naďalej schvaľuje úkony dlžníka v súlade s účelom reštrukturalizácie a schváleným reštrukturalizačným plánom.

Najvýraznejším obmedzením od začatia reštrukturalizácie je zákaz plniť všetky záväzky, ktoré vznikli pred vstupom dlžníka do reštrukturalizácie a súčasne povinnosť plniť riadne a včas všetky tie, ktoré vzniknú po vstupe do reštrukturalizačného konania. Pôvodné záväzky nezanikajú, mení sa len spôsob ich uplatňovania a je ich potrebné riadne a včas prihlásiť prihláškou do reštrukturalizačného konania v zmysle § 121 a nasl. zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov.