Fázy reštrukturalizácie

 

Fázy reštrukturalizácie

1. Reštrukturalizačný posudok

Vypracúva sa na základe informácií od dlžníka a veriteľa.

Správca ju môže odporučiť len za týchto podmienok:

a) dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť,

b) dlžníkovi hrozí úpadok alebo už je v úpadku,

c) možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka,

d) v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu.

2. Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Reštrukturalizačné konanie môže začať len na návrh, kde aktívnu vecnú legitimáciu má dlžník, ktorý je podnikateľom, a vecne a miestne príslušným súdom je okresný súd v sídle krajského súdu, v ktorom má dlžník sídlo.

 

Musí obsahovať označenie súdu, ktorému je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje a musí byť podpísaný a datovaný. Osobitnou formálnou náležitosťou návrhu je osvedčenie podpisu navrhovateľa.

 

Povinnou prílohou návrhu je:

a) posudok;

b) zoznam záväzkov dlžníka;

c) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom;

d) posledná riadna individuálna účtovná závierka;

e) mimoriadna individuálna účtovná závierka, ak bola vyhotovená neskôr ako posledná riadna individuálna účtovná závierka;

f) správa audítora, ak ním účtovná závierka bola overovaná;

g) úradne osvedčené vyhlásenie dlžníka, že je v úpadku a že súhlasí s návrhom, ak návrh podáva veriteľ.

Navrhovateľ musí v návrhu žiadať, aby súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka.

3. Začatie konania

Ak súd zistí, že návrh na povolenie reštrukturalizácie spĺňa zákonom predpísané náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania.

Má nasledujúce účinky:

a) Obmedzenia pri podnikaní

b) Obmedzenia pre druhú zmluvnú stranu

c) Obmedzenie započítania pohľadávok

d) Zákaz výkonu zabezpečovacieho práva

e) Dohlaď správcu nad dlžníkom

Dlžník je oprávnený aj na iné právne úkony, ako sú bežné právne úkony, ak sú splnené nasledujúce predpoklady:

- správca právny úkon dlžníka schváli,

- právnym úkonom dlžníka sa zhodnotí jeho majetok,

- právny úkon dlžníka je potrebný na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie.

4. Povolenie reštrukturalizácie

Ak sú splnené predpoklady, aby súd povolil reštrukturalizáciu, súd najneskôr do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania uznesením rozhodne o jej povolení. Účastníkmi reštrukturalizačného konania sú dlžník, navrhovateľ a veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky.

Zákon uprednostňuje reštrukturalizačné konanie pred konaním konkurzným. Začatie reštrukturalizácie bráni tomu, aby na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo už skôr začaté konkurzné konanie. Pokiaľ je počas reštrukturalizácie podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na toho istého dlžníka, súd je povinný návrh odmietnuť. Proti takémuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

5. Prihlasovanie pohľadávok

Ďalšou etapou konania je prihlasovanie pohľadávok veriteľov a ich porovnanie správcom s účtovnou a inou dokumentáciou dlžníka a so zoznamom záväzkov dlžníka. Prihláška musí byť doručená správcovi aj súdu do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie. Ak správca pri skúmaní pohľadávky zistí, že prihlásená pohľadávka je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom sporná, je povinný prihlásenú pohľadávku v spornom rozsahu poprieť, a to v lehote do 30 dní od uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

6. Schôdza veriteľov

Za účelom zistenia stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok a voľby veriteľského výboru správca do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie zvolá schôdzu veriteľov. Musí sa konať nie skôr ako prvý deň a nie neskôr ako piaty deň od uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok. Zvolá ju správca zverejnením oznámenia o konaní schôdze v Obchodnom vestníku. Oznámenie musí obsahovať program schôdze, miesto a čas rokovania schôdze veriteľov.

Ak nie je schopná uznášať sa, súd jedným uznesením rozhodne o zastavení reštrukturalizačného konania, o začatí konkurzného konania a o vyhlásení konkurzu. Schôdza veriteľov, ktorá nie je uznášania schopná, signalizuje nezáujem veriteľov o reštrukturalizáciu, a preto nie je dôvod, aby konanie pokračovalo.

7. Vypracovania reštrukturalizačného plánu

Reštrukturalizácia prebieha podľa plánu vyrobeného pre dlžníka, ak bude schválený a potvrdený súdom. Do jeho schválenia dlžník vykonáva podnikateľskú činnosť pod dohľadom správcu.

Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu alebo zánik práv a záväzkov osôb v nej uvedených, ako aj rozsah a spôsob uspokojenia tých účastníkov plánu, ktorí sú veriteľmi prihlásených pohľadávok, prípadne akcionármi dlžníka. Po potvrdení plánu súdom je plán záväzný pre všetkých účastníkov plánu.

Základnou požiadavkou na spracovanie plánu je zabezpečenie čo najvyššej miery uspokojenia veriteľov pri zachovaní jeho reálnosti a udržateľnosti. Pri príprave plánu sú dlžník, správca a členovia veriteľského výboru povinní úzko spolupracovať.

 

Reštrukturalizačné plány máju určený obsah. Bude daný aj ekonomickou veľkosťou podnikateľa. Iný rozsah spracovania bude potrebný v menšej spoločnosti s ručením obmedzeným a iný u veľkej akciovej spoločnosti.

Veriteľský výbor je povinný rozhodnúť do 15 dní od predloženia plánu o jeho schválení. Môže plán schváliť alebo zamietnuť. Ak veriteľský výbor plán zamietne alebo je pasívny a o pláne v stanovenej lehote nerozhodne, správca je povinný bezodkladne požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.

8. Schvaľovacia schôdza

Ak je plán schválený, je veriteľský výbor povinný požiadať správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze. Každý účastník plánu má právo najneskôr siedmy deň pred konaním schvaľovacej schôdze písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o podrobnejšie vysvetlenie ustanovení plánu, opravu zjavnej chyby v písaní alebo počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti plánu, zaradenie svojej pohľadávky do inej skupiny, zaradenie svojho majetkového práva spoločníka alebo člena dlžníka do inej skupiny pohľadávok a o zaradenie svojej zabezpečenej pohľadávky do skupiny nezabezpečených pohľadávok v inom rozsahu.

Schvaľovacej schôdzi predsedá správca pod vedením sudcu alebo ním povereného vyššieho súdneho úradníka. Každý účastník plánu má právo zúčastniť sa schôdze veriteľov. Každý účastník plánu má jeden hlas na každé euro zistenej pohľadávky. Právo hlasovať majú aj veritelia, ktorí majú podmienené pohľadávky.

Pred hlasovaním o prijatí plánu musí byť rozprava o predloženom pláne. Z rozpravy môže vyplynúť potreba prepracovania plánu. V takom prípade môže predsedajúci schvaľovacej schôdze odročiť hlasovanie o prijatí plánu o 15 dní. Bude to nevyhnutné vtedy, ak rozprava bude signalizovať, že schválenie plánu je ohrozené, pričom ide o také dôvody, ktoré je možné odstrániť. Z pohľadu veriteľov, ktorí majú hlasovať, vždy pôjde o to, v akom rozsahu a v akej lehote budú ich pohľadávky uspokojené. Reálne je malý predpoklad počítať so solidaritou veriteľov s dlžníkom. Odročenie hlasovania o prijatí plánu je správca povinný zverejniť do dvoch dní v Obchodnom vestníku. V oznámení správca uvedie dôvody odročenia, deň a miesto pokračovania schvaľovacej schôdze, kde a kedy je možné nahliadnuť do plánu prepracovaného podľa pripomienok schôdze.

7. Potvrdenie plánu súdom

Plán, ktorý je prijatý schvaľovacou schôdzou, podlieha potvrdeniu súdom. Návrh na schválenie plánu podáva predkladateľ plánu. Návrh je povinný podať do desiatich dní od skončenia schvaľovacej schôdze spolu s rovnopisom zápisnice. Súd potvrdí plán, ak sú splnené ustanovené podmienky, inak plán zamietne.

8. Plnenie povinností a záväzkov

Záväzná časť plánu môže na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviesť nad dlžníkom dozornú správu. Vykonáva ju dozorný správca určený záväznou časťou plánu. Je povinný dohliadať najmä na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť osoby podliehajúcej dozornej správe.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>