8/2005

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „správcovská činnosť“), práva a povinnosti správcov, vzdelávanie správcov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo výkone správcovskej činnosti a dohľad ministerstva nad výkonom správcovskej činnosti.

§ 1a

Vzťah k všeobecnému predpisu o službách na vnútornom trhu

Na výkon správcovskej činnosti, postup podávania žiadosti o zápis do zoznamu správcov, postup podávania žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu správcov, zápis do zoznamu správcov a výkon dozoru nad správcami podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o službách na vnútornom trhu,1a) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 2

Správca a správcovská činnosť

(1) Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov (§ 21).

(2) Správcovskú činnosť môže vykonávať len správca.2)

DRUHÁ ČASŤ

SPRÁVCA

§ 3

Základné povinnosti správcu

(1) Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne a svedomito; správca je povinný dohliadať aj na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti.

(2) Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí. Ak správca nemá potrebné skúsenosti alebo odborné vedomosti na riadne vykonanie niektorého úkonu správcovskej činnosti, je povinný požiadať o pomoc odborníka; ak vzhľadom na obtiažnosť prípadu by pomoc odborníka nebola účelná alebo hospodárna, je povinný odmietnuť výkon správcovskej činnosti alebo požiadať súd o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu.1)

(3) Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov.

(4) Ak správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody, je povinný požiadať súd o odvolanie z funkcie vo všetkých veciach, v ktorých vykonáva správcovskú činnosť.

(5) Správca nesmie ovplyvňovať výber správcov pri ich ustanovovaní do funkcie v príslušných konaniach podľa osobitného predpisu1) ani poskytnúť alebo sľúbiť veriteľovi alebo inej osobe províziu ani žiadnu inú výhodu za vyvíjanie činnosti smerujúcej k jeho ustanoveniu do funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu.1)

(6) Správca nesmie od osoby zúčastnenej na veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, prijať dar ani inú výhodu. Správca je povinný odmietnuť dar alebo inú výhodu od každého, ak možno odôvodnene predpokladať, že dar alebo iná výhoda je poskytnutá s úmyslom ovplyvniť nestrannosť jeho rozhodovania alebo úsudku.

(7) Správca môže požiadať o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu1) len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Správca je povinný odmietnuť poverenie na vypracovanie reštrukturalizačného posudku alebo požiadať o odvolanie z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu1) vždy, ak to ustanovuje tento zákon.

§ 4

Vylúčenie správcu

(1) Správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Svoj možný pomer k veci správca posudzuje sústavne a s odbornou starostlivosťou; ak sa pritom dozvie o skutočnostiach, pre ktoré možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti, bez zbytočného odkladu o tom informuje súd.

(2) Správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti vždy, ak

a) je spriaznenou osobou veriteľa prihlásenej pohľadávky,

b) je spriaznenou osobou dlžníka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dlžníka,

c) s ním spriaznená osoba je spriaznenou osobou dlžníka alebo osoby, ktorá je spriaznenou osobou dlžníka,

d) je veriteľom alebo dlžníkom dlžníka alebo osoby spriaznenej s dlžníkom,

e) s ním spriaznená osoba je veriteľom alebo dlžníkom dlžníka alebo veriteľom alebo dlžníkom osoby spriaznenej s dlžníkom,

f) v posledných troch rokoch zabezpečil záväzky dlžníka,

g) v posledných troch rokoch s ním spriaznená osoba zabezpečovala záväzky dlžníka alebo záväzky s dlžníkom spriaznenej osoby,

h) je s dlžníkom v súdnom alebo inom konaní, v ktorom sa má rozhodnúť ich spor,

i) poskytol dlžníkovi vklad alebo sa podieľal na jeho podnikaní alebo zisku, alebo má akékoľvek práva alebo povinnosti k cennému papieru, s ktorým sú spojené práva alebo povinnosti dlžníka,

j) poskytol dlžníkovi audítorské služby alebo právne služby,

k) s ním spriaznená osoba v posledných troch rokoch poskytla dlžníkovi audítorské služby alebo právne služby,

l) v posledných troch rokoch prijal od dlžníka dar alebo inú výhodu,

m) v posledných dvoch rokoch bol zamestnancom dlžníka,

n) v posledných dvoch rokoch bola s ním spriaznená osoba vedúcim zamestnancom dlžníka.

(3) Ak správca vykonáva správcovskú činnosť vo viacerých veciach, je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti v tých veciach, v ktorých spoločné záujmy veriteľov v jednotlivých veciach môžu byť vo vzájomnom rozpore.

(4) Ak ide o banku, inštitúciu elektronických peňazí, obchodníka s cennými papiermi, správcovskú spoločnosť, poisťovňu, zaisťovňu, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo o pobočku obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, správca je vylúčený z výkonu správcovskej činnosti aj vtedy, ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu3) na správcu pre výkon nútenej správy.

(5) Spriaznenou osobou na účely tohto zákona sa rozumie osoba podľa osobitného predpisu.4)

§ 5

Všeobecná informačná povinnosť

(1) Správca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu každú skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom na pozastavenie výkonu správcovskej činnosti alebo vyčiarknutie zo zoznamu správcov.

(2) Správca, ktorý pri výkone správcovskej činnosti zistí skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný trestný čin, je povinný tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.

§ 6

Mlčanlivosť

(1) Správca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone správcovskej činnosti. Táto povinnosť nezaniká pozastavením výkonu správcovskej činnosti ani vyčiarknutím zo zoznamu správcov.

(2) Povinnosť mlčanlivosti sa v rovnakom rozsahu ako na správcu vzťahuje aj na zamestnancov správcu, osoby poverené správcom vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, ako aj na iné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s výkonom správcovskej činnosti.

(3) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona sa nevzťahuje na poskytnutie informácii

a) orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania a Policajnému zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným predpisom,6)

b) súdu na účely súdneho konania,

c) ministerstvu a osobám vykonávajúcim dohľad podľa tohto zákona na účely dohľadu,

d) daňovému orgánu a colnému orgánu na účely daňového konania alebo colného konania,

e) účastníkom konania vo veciach týkajúcich sa dlžníka,

f) Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky na účely konania podľa osobitného predpisu,

g) orgánom dohľadu alebo dozoru nad dlžníkom, ktorý podlieha dohľadu alebo dozoru podľa osobitných predpisov,7)

h) Fondu ochrany vkladov a Garančnému fondu investícií, ak ide o dlžníka, za ktorého sa vyplácajú náhrady podľa osobitných predpisov,8)

i) pri plnení povinností podľa osobitného predpisu,9)

j) Sociálnej poisťovni vo veciach sociálneho poistenia,

k) v iných veciach, ak je ich oznamovanie zákonnou povinnosťou správcu.

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona zaniká, ak povinná osoba je tejto povinnosti zbavená ministerstvom alebo sa chránená skutočnosť stala bežne dostupnou.

(5) Správca nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť voči svojim zamestnancom alebo osobám, ktoré poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne vykonanie tých úkonov správcovskej činnosti, vykonaním ktorých ich poveril.

(6) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov10) nie je týmto zákonom dotknutá.

§ 7

Kancelária správcu

(1) Správca je povinný mať zriadenú kanceláriu. Správca je povinný kanceláriu riadne označiť a zabezpečiť jej primerané technické vybavenie a minimálnu výmeru jej podlahovej plochy. Kanceláriu správca zriaďuje v obvode krajského súdu, v ktorom má záujem vykonávať správcovskú činnosť. Správca-právnická osoba môže mať zriadených aj viac kancelárii; v obvode jedného krajského súdu však môže mať zriadenú vždy len jednu kanceláriu. Ak má správca-právnická osoba zriadených viac kancelárii, musí mať v každej kancelárii ustanoveného zástupcu, ktorým môže byť len jeho štatutárny orgán. Zástupca kancelárie môže byť ustanovený ako zástupca kancelárie len v jednej kancelárii. Ustanovenie zástupcu kancelárie alebo zánik funkcie zástupcu kancelárie je správca-právnická osoba povinný do troch dní oznámiť ministerstvu.

(2) Zriadenie kancelárie ministerstvo zapisuje do zoznamu správcov. Zriadenie kancelárie správca pri zápise kancelárie do zoznamu správcov dokladá nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu; zriadenie ďalšej kancelárie správca-právnická osoba dokladá aj listinou, ktorou ustanovila zástupcu kancelárie. Zriadenie alebo zrušenie kancelárie ministerstvo zapíše do zoznamu správcov do 30 dní od doručenia oznámenia správcu o zriadení alebo zrušení kancelárie. Zriadenie kancelárie ministerstvo zapíše do zoznamu správcov, len ak je doložené nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu. Zriadenie ďalšej kancelárie ministerstvo zapíše do zoznamu správcov, len ak je doložené nájomnou zmluvou, listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu a listinou, ktorou bol ustanovený zástupca kancelárie.

(3) Do funkcie správcu možno v konkurznom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) ustanoviť na základe náhodného výberu len správcu, ktorý má v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu. Do funkcie správcu možno v reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu1) ustanoviť len správcu, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu. Ak podľa osobitného predpisu1) má súd v konkurznom konaní ustanoviť do funkcie správcu schváleného schôdzou veriteľov, možno ustanoviť len správcu, ktorý má v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, zriadenú kanceláriu.

(4) Písomnosti určené správcovi sa doručujú na adresu jeho kancelárie; v konkurznom konaní, v reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu1) sa písomnosti určené správcovi doručujú na adresu jeho kancelárie, ktorá je zriadená v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, alebo v obvode konkurzného odvolacieho súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, ak bol do funkcie ustanovený správca, ktorý má kanceláriu v tomto obvode. Na ten účel je správca povinný zriadiť v kancelárii verejne dostupnú podateľňu, ktorá musí byť otvorená v bežných pracovných hodinách každý pracovný deň. Osobné doručenie písomnosti podateľňa na požiadanie vždy písomne potvrdí.

§ 8

Správcovský spis

(1) Správca je povinný viesť vo veci, v ktorej vykonáva správcovskú činnosť, správcovský spis (ďalej len „spis“); spis musí byť dostupný v kancelárii, ktorá je zriadená v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, alebo v obvode odvolacieho konkurzného súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd, ak bol do funkcie ustanovený správca, ktorý má kanceláriu v tomto obvode.

(2) Spis je správca povinný viesť prehľadne, zrozumiteľne a dostatočne podrobne. Spis obsahuje údaje o postupe správcu, najmä o charaktere, čase, rozsahu a cieľoch postupu správcu a záveroch vyvodených na základe získaných podkladov. Súčasťou spisu alebo jeho prílohou sú doklady, zmluvy, písomné záznamy a iné písomnosti týkajúce sa veci, v ktorej sa spis vedie; osobitný predpis ustanoví, ktoré ďalšie písomnosti tvoria súčasť alebo prílohu spisu. Spis sa uchováva desať rokov odo dňa skončenia konania vo veci, v ktorej bol spis vedený.

(3) Správca, ktorý bol odvolaný z funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu,1) bez zbytočného odkladu odovzdá príslušný spis spolu s prílohami správcovi, ktorým bol nahradený. O odovzdaní spisu sa vyhotoví zápis.

(4) Právo nahliadať do spisu majú osoby vykonávajúce dohľad podľa tohto zákona, súd, účastníci konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis. Nahliadanie do spisu je správca povinný zabezpečiť v bežných pracovných hodinách každý pracovný deň; o tom správca bezodkladne po ustanovení do funkcie v príslušnom konaní podľa osobitného predpisu1) zverejní oznam v Obchodnom vestníku.

§ 9

Spisový prehľad

Správca je povinný v každom spise viesť spisový prehľad vykonaných úkonov. Na požiadanie je správca povinný kópiu spisového prehľadu predložiť ministerstvu. Spisový prehľad obsahuje opis jednotlivého úkonu, dátum jeho vykonania a čas trvania úkonu s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá ho vykonala.

§ 10

Peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu

(1) Peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu podľa osobitného predpisu1) správca uloží na účet v banke s označením príslušnej konkurznej veci. Ak správca vykonáva správcovskú činnosť vo viacerých konkurzných veciach, uloží peňažné prostriedky podliehajúce konkurzu podľa jednotlivých konkurzných vecí na samostatné bankové účty.

(2) Ak bol správca počas konkurzu podľa osobitného predpisu1) odvolaný, právo nakladať s peňažnými prostriedkami uloženými na účte v banke podľa odseku 1 v príslušnej konkurznej veci prechádza právoplatnosťou uznesenia o ustanovení nového správcu na nového správcu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú rovnako na peňažné prostriedky, ktoré dlžník poskytol správcovi v konaní o oddlžení na uspokojenie svojich záväzkov.

§ 11

Zamestnanci správcu a poverené osoby

(1) Správca na účel zabezpečenia riadneho výkonu správcovskej činnosti zamestnáva potrebný počet zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu.

(2) Správca môže svojho zamestnanca poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Ak je to účelné a hospodárne, správca môže poveriť vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti aj inú osobu ako svojho zamestnanca; zamestnanca alebo inú osobu môže správca poveriť vykonaním len takých úkonov správcovskej činnosti, na vykonanie ktorých má zamestnanec alebo iná osoba potrebné odborné vedomosti a skúsenosti.

§ 12

Zodpovednosť za škodu

(1) Správca zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti. Na zodpovednosť správcu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný predpis1) neustanovuje inak. Správca zodpovedá aj za škodu, ktorú v súvislosti s výkonom správcovskej činnosti spôsobí jeho zamestnanec alebo osoba, ktorú poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti; zodpovednosť zamestnanca alebo osoby poverenej vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti podľa osobitných predpisov tým nie je dotknutá.

(2) Ak osobitný predpis1) neustanovuje inak, správca sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré bolo možné od neho požadovať.

(3) Štát nezodpovedá za škodu spôsobenú správcom.

§ 13

Povinné zmluvné poistenie

Správca je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, za ktorej vznik zodpovedá podľa tohto zákona a osobitného predpisu1) (ďalej len „poistná zmluva“).

§ 14

Preukazovanie poistenia

(1) Správca je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie predložiť ministerstvu poistnú zmluvu a doklad o zaplatení poistného na príslušné obdobie.

(2) Zánik, zmenu alebo doplnenie poistnej zmluvy správca a poistiteľ sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu.

§ 15

Priamy nárok poškodeného

Náhradu škody, za ktorej vznik podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) zodpovedá správca a ktorú má podľa poistnej zmluvy platiť poisťovateľ, uhrádza poisťovateľ priamo poškodenému. Poškodený má právo uplatniť nárok na náhradu tejto škody priamo od poisťovateľa.

TRETIA ČASŤ

VZDELÁVANIE SPRÁVCOV

§ 16

Správcovská skúška a odborná príprava

(1) Účelom správcovskej skúšky je zistiť odborné právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádzača potrebné na riadny výkon správcovskej činnosti.

(2) Správcovská skúška sa koná v štátnom jazyku pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Členov skúšobnej komisie, ich náhradníkov a predsedu vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Správcovskú skúšku možno vykonať až po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka od jej ukončenia. Správcovskú skúšku možno opakovať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od neúspešného vykonania správcovskej skúšky.

§ 17

Ďalšie vzdelávanie správcov

(1) Správca-fyzická osoba je povinný si priebežne prehlbovať a rozširovať odborné vedomosti a schopnosti potrebné na riadny výkon správcovskej činnosti, najmä s ohľadom na zmeny a rozvoj v oblastiach dotýkajúcich sa výkonu správcovskej činnosti (ďalej len „ďalšie vzdelávanie“).

(2) Ďalšie vzdelávanie správcov pozostáva z ich účasti na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách, prednáškovej činnosti, publikačnej činnosti, samostatného štúdia a praktického výkonu správcovskej činnosti.

(3) Riadne vykonávanie ďalšieho vzdelávania správca preukazuje získanými kreditnými bodmi. Riadne vykonanie ďalšieho vzdelávania vyhodnocuje ministerstvo k 31. januáru párneho kalendárneho roka. Ak správca za hodnotené obdobie nepreukáže získanie potrebného počtu kreditných bodov, ministerstvo nariadi preskúšanie správcu.

(4) Ministerstvo môže nariadiť preskúšanie všetkých správcov, ak nastali zásadné zmeny právnej úpravy týkajúcej sa výkonu správcovskej činnosti.

(5) Účelom preskúšania je zistiť, či správca má potrebné odborné vedomosti a schopnosti na riadny výkon správcovskej činnosti. Preskúšanie sa vykoná rovnako ako správcovská skúška.

(6) Ak ministerstvo nariadi preskúšanie, správca je povinný zúčastniť sa na preskúšaní v termíne určenom ministerstvom; ak pri preskúšaní správca nevyhovie, môže preskúšanie v termíne určenom ministerstvom zopakovať. Ak správca preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo správcu vyčiarkne zo zoznamu správcov.

§ 18

Zabezpečenie vzdelávania správcov

Odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie správcov zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom poverenej osoby. Správcovskú skúšku zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠTÁTNA SPRÁVA VO VÝKONE SPRÁVCOVSKEJ ČINNOSTI

§ 19

Ministerstvo

(1) Orgánom štátnej správy vo výkone správcovskej činnosti je ministerstvo.

(2) Ministerstvo

a) vedie zoznam správcov a zverejňuje údaje zapísané do zoznamu správcov,

b) rozhoduje o zápise do zoznamu správcov, pozastavení výkonu správcovskej činnosti a o vyčiarknutí zo zoznamu správcov,

c) vykonáva dohľad nad správcami a ukladá správcom sankcie podľa tohto zákona,

d) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

§ 20

Zoznam správcov

(1) Zoznam správcov je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov o správcoch. Zoznam správcov vedie ministerstvo.

(2) Do zoznamu správcov, ak ide o fyzickú osobu, sa zapisuje:

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia správcu,

b) adresy jednotlivých kancelárií správcu,

c) deň zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov,

d) deň a dôvod pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správcovi,

e) deň vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov a

f) uložené pokuty.

(3) Do zoznamu správcov, ak ide o právnickú osobu, sa zapisuje:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu,

b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia spoločníkov správcu,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia štatutárnych orgánov správcu s uvedením dňa vzniku, prípadne zániku ich funkcie,

d) adresy jednotlivých kancelárií správcu,

e) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia zástupcu kancelárie správcu,

f) deň zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov,

g) deň pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správcovi,

h) deň vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov,

i) uložené pokuty.

(4) Údaje zapísané do zoznamu správcov sú verejne prístupné; ministerstvo zabezpečuje ich zverejnenie na svojej internetovej stránke. Na požiadanie ministerstvo vydá žiadateľovi výpis zo zoznamu správcov.

(5) Zápis právnickej osoby alebo fyzickej osoby do zoznamu správcov, pozastavenie výkonu správcovskej činnosti správcovi a vyčiarknutie správcu zo zoznamu správcov ministerstvo oznamuje konkurzným súdom, príslušnému daňovému orgánu, orgánu štátnej štatistiky, osobe, ktorej sa zápis týka, a príslušnej komore, ak osoba, ktorej sa zápis týka, vykonáva činnosť alebo poskytuje služby na základe členstva v komore.

(7) Ministerstvo vydá správcovi pri jeho zápise do zoznamu správcov preukaz správcu. Správca sa preukazom správcu preukazuje na požiadanie osôb, ktoré správcovi poskytujú súčinnosť.

(8) Vznik, zmenu alebo zánik skutočností zapisovaných do zoznamu správcov je správca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť ministerstvu.

§ 21

Predpoklady zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov

(1) Do zoznamu správcov možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

a) je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát“),

b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu,

d) je bezúhonná a dôveryhodná,

e) je odborne spôsobilá.

(2) Bezúhonná na účely tohto zákona nie je fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním; bezúhonná nie je ani fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, i keď sa na ňu hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená.

(3) Dôveryhodná na účely tohto zákona nie je fyzická osoba,

a) ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 písm. g) alebo ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov pre opakované porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom1) v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov,

b) ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, výkonu exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,11)

c) proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

d) ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa podnikania,

e) ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku so zahraničím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, živnostenského podnikania, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov;12) na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,

f) ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa daňových alebo colných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,

g) na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

h) proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,

i) ktorá v čestnom vyhlásení podľa tohto zákona vedome uviedla nepravdivé údaje.

(4) Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukáže svoju spôsobilosť úspešným zložením správcovskej skúšky.

§ 22

Predpoklady zápisu právnickej osoby do zoznamu správcov

(1) Do zoznamu správcov možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť, ak

a) jej spoločníkmi sú len správcovia-fyzické osoby,

b) jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,

c) na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia,

d) má sídlo na území Slovenskej republiky a

e) jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

(2) Do zoznamu správcov možno zapísať komanditnú spoločnosť, ak

a) jej komplementármi sú len správcovia-fyzické osoby,

b) jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,

c) na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,

d) má sídlo na území Slovenskej republiky a

e) jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

§ 23

Predpoklady zápisu zahraničnej právnickej osoby do zoznamu správcov

Do zoznamu správcov možno zapísať aj zahraničnú právnickú osobu,13) ak

a) má sídlo v členskom štáte,

b) jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,

c) na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,

d) jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia-fyzické osoby,

e) jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,

f) jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

§ 24

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov

(1) Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do zoznamu správcov týka. Ministerstvo po prijatí písomnej žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí písomnej žiadosti.13a)

(2) Žiadosť fyzickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt, dátum narodenia a adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu. K žiadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť, údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 a nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktorým dokladá zriadenie kancelárie.

(3) Žiadosť právnickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu14) obsahovať obchodné meno právnickej osoby, jej identifikačné číslo a adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu. K žiadosti právnická osoba pripojí spoločenskú zmluvu spolu s výpisom z obchodného registra, údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenia spoločníkov o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 a nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktorým dokladá zriadenie kancelárie.

(4) Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní opravil alebo doplnil; súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho žiadosť zamietne. O tom žiadateľa poučí.

(5) Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu správcov, inak jeho žiadosť v rovnakej lehote zamietne. O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise. Ak bola žiadosť podaná na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta14a) (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“), ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti.

(6) Žiadosť podľa odseku 1 možno podať aj na jednotnom kontaktnom mieste. Ak sa žiadosť podľa odseku 1 podáva na jednotnom kontaktnom mieste, lehota podľa odseku 5 začína plynúť odo dňa doručenia žiadosti ministerstvu.

§ 25

Pozastavenie výkonu správcovskej činnosti

(1) Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej činnosti správcovi-fyzickej osobe, ak

a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,

b) v rozsudku súdu prvého stupňa mu bola vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, až do právoplatného rozhodnutia vo veci,

c) je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

d) je spoločníkom správcu-právnickej osoby,

e) súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov.

(2) Ministerstvo môže pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi-fyzickej osobe, ak

a) orgán činný v trestnom konaní proti nemu vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení jeho spôsobilosti na právne úkony.

(3) Ministerstvo pozastaví výkon správcovskej činnosti správcovi-právnickej osobe, ak

a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,

b) jeho spoločníkovi bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, až do právoplatného rozhodnutia vo veci,

c) jeho spoločník je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

(4) Ministerstvo môže pozastaviť výkon správcovskej činnosti správcovi-právnickej osobe, ak

a) orgán činný v trestnom konaní vedie proti jeho spoločníkovi trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

b) súd koná o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony všetkých jeho spoločníkov.

(5) Pozastaviť výkon správcovskej činnosti z dôvodu uvedeného v odseku 2 alebo v odseku 4 možno, len ak okolnosti týkajúce sa dôvodu, pre ktorý sa výkon správcovskej činnosti má pozastaviť, spochybňujú, že správca bude vykonávať správcovskú činnosť riadne, čestne alebo svedomito.

(6) Ak súd odvolá správcu z funkcie zo zdravotných dôvodov, súd o tom bezodkladne informuje ministerstvo zaslaním rovnopisu rozhodnutia.

(7) O pozastavení výkonu správcovskej činnosti rozhodne ministerstvo bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí niektorý z dôvodov uvedených v odseku 1 až 4. Ak ministerstvo zistí, že tieto dôvody pominuli, bez zbytočného odkladu pozastavenie výkonu správcovskej činnosti zruší.

(8) Počas pozastavenia výkonu správcovskej činnosti správca nemôže vykonávať správcovskú činnosť; správcovi zaniká aj povinnosť mať uzatvorenú poistnú zmluvu. Pozastavením výkonu správcovskej činnosti nie je dotknutá povinnosť správcu-fyzickej osoby ďalej sa vzdelávať.

§ 26

Vyčiarknutie správcu zo zoznamu správcov

(1) Ministerstvo vyčiarkne správcu-fyzickú osobu zo zoznamu správcov, ak

a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,

b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

c) nevyhovel pri opakovanom preskúšaní alebo preskúšanie v určenom termíne nevykonal,

d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu podľa § 13 alebo nesplnil povinnosť podľa § 14 ods. 1; to neplatí, ak má pozastavený výkon správcovskej činnosti,

e) nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov podľa § 21 ods. 1 písm. a) až c),

f) nie je bezúhonný alebo nespĺňa predpoklady na dôveryhodnosť podľa § 21 ods. 3 písm. a)g) alebo i),

g) napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1)

h) nemá riadne zriadenú kanceláriu,

i) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,

j) ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom.

(2) Ministerstvo vyčiarkne správcu-právnickú osobu zo zoznamu správcov, ak

a) o to písomne požiada a preukáže, že nevykonáva správcovskú činnosť,

b) bol zrušený s likvidáciou alebo súd rozhodol o jeho neplatnosti,

c) viac ako dva mesiace nespĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov podľa § 22 ods. 1 písm. a) až d) alebo § 22 ods. 2 písm. a) až d), alebo § 23 písm. a) až e),

d) nemá uzatvorenú poistnú zmluvu podľa § 13 alebo nesplnil povinnosť podľa § 14 ods. 1; to neplatí, ak má pozastavený výkon správcovskej činnosti,

e) napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,1)

f) nemá riadne zriadenú kanceláriu,

g) v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí,

h) ministerstvo opakovane v priebehu šiestich mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom.

(3) O vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov rozhodne ministerstvo bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí niektorý z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo v odseku 2.

(4) Na základe písomnej žiadosti správcu ministerstvo vyčiarkne správcu z oddielu zoznamu správcov, ktorý uviedol v žiadosti.

(5) Po vyčiarknutí zo zoznamu správcov je správca povinný odovzdať ministerstvu do 15 dní preukaz správcu.

(6) Ministerstvo nevyčiarkne správcu zo zoznamu správcov na jeho žiadosť, ak je proti nemu vedené konanie o uložení pokuty alebo konanie o vyčiarknutí zo zoznamu správcov z dôvodu, že napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom.1)

PIATA ČASŤ

DOHĽAD A SANKCIE

§ 27

Dohľad

(1) Dohľad nad výkonom správcovskej činnosti (ďalej len „dohľad“) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vykonáva ministerstvo; tým nie je dotknutý výkon dohľadu podľa osobitného predpisu.1)

(2) Predmetom dohľadu je dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu.1)

§ 28

Výkon dohľadu

(1) Dohľad sa vykonáva

a) pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností správcov v ich kancelárii alebo v iných priestoroch správcu (ďalej len „dohľad v kancelárii“),

b) získavaním a vyhodnocovaním informácií o správcoch inak ako dohľadom podľa písmena a).

(2) Pri výkone dohľadu ministerstvo zisťuje objektívny stav a ďalšie dôležité skutočnosti o správcoch, najmä nedostatky v ich činnosti, príčiny zistených nedostatkov, škodlivé dôsledky zistených nedostatkov a osoby zodpovedné za zistené nedostatky.

§ 29

Poverená a prizvaná osoba

(1) Dohľad vykonáva ministerstvom poverený štátny zamestnanec ministerstva alebo sudca vykonávajúci na ministerstve stáž podľa osobitného predpisu (ďalej len „poverená osoba“). Dohľad môže vykonávať aj iná ministerstvom prizvaná a poverená fyzická osoba (ďalej len „prizvaná osoba“), ak je to odôvodnené osobitnou povahou konkrétnej úlohy. Dohľad v kancelárii správcu môže prizvaná osoba vykonávať len v sprievode poverenej osoby.

(2) Poverenie ministerstva na vykonanie dohľadu má písomnú formu a obsahuje označenie dohliadaného správcu, meno a priezvisko poverenej osoby a prizvanej osoby, predmet dohľadu, deň začatia dohľadu, dátum a miesto vyhotovenia poverenia a meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca ministerstva oprávneného na udelenie poverenia.

(3) Prizvanej osobe patrí za účasť na výkone dohľadu odmena podľa odmeňovacieho poriadku ministerstva na odmeňovanie prizvaných osôb. Ak je prizvaná osoba v pracovnoprávnom alebo v obdobnom vzťahu, jej účasť na výkone dohľadu sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, za ktorý jej patrí náhrada mzdy alebo platu vo výške priemerného zárobku.

(4) Ministerstvo uhradí zamestnávateľovi, ktorého zamestnanec bol prizvaný na výkon dohľadu, náhradu za mzdu alebo plat, ktorú zamestnávateľ uhradil zamestnancovi za obdobie účasti zamestnanca na výkone dohľadu, vrátane odvodov do poistných fondov, ak zamestnávateľ predloží ministerstvu hodnoverné písomné doklady o vyplatení náhrady mzdy alebo platu zamestnancovi a úhrade odvodov do poistných fondov.

§ 30

Vylúčenie z výkonu dohľadu

(1) Poverená osoba alebo prizvaná osoba je z výkonu dohľadu vylúčená, ak so zreteľom na jej pomer k veci, k dohliadanému správcovi alebo k zamestnancom dohliadaného správcu možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti.

(2) Ak sa poverená osoba alebo prizvaná osoba dozvie skutočnosti nasvedčujúce, že je z výkonu dohľadu vylúčená, je povinná bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti osobe, ktorá ju vykonaním dohľadu poverila. Pri výkone dohľadu môže zatiaľ urobiť len úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.

(3) Ak má dohliadaný správca pochybnosti o nezaujatosti poverenej osoby alebo prizvanej osoby, môže podať ministerstvu odôvodnené písomné námietky.

(4) O vylúčení poverenej osoby alebo prizvanej osoby z výkonu dohľadu rozhodne do troch dní od oznámenia alebo podania námietok osoba, ktorá poverenú osobu alebo prizvanú osobu vykonaním dohľadu poverila; ak rozhodne, že poverená osoba alebo prizvaná osoba je z výkonu dohľadu vylúčená, urobí aj vhodné opatrenie na zabezpečenie ďalšieho výkonu dohľadu. Na rozhodovanie o zaujatosti poverenej osoby alebo prizvanej osoby sa všeobecný predpis o správnom konaní nepoužije.

§ 31

Práva a povinnosti poverenej a prizvanej osoby

(1) Poverená osoba a prizvaná osoba sú pri výkone dohľadu oprávnené

a) vstupovať do kancelárie a iných priestorov dohliadaného správcu vrátane dopravných prostriedkov dohliadaného správcu,

b) nahliadať do spisu, účtovníctva a iných záznamov dohliadaného správcu a robiť z nich kópie a odpisy,

c) v odôvodnených prípadoch odoberať písomnosti a iné záznamy dohliadaného správcu,

d) vyžadovať od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov všetky informácie týkajúce sa výkonu správcovskej činnosti,

e) vyžadovať od dohliadaného správcu, jeho zamestnancov, prípadne jeho spoločníkov aj inú súčinnosť potrebnú na zabezpečenie riadneho výkonu dohľadu a vykonať ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného a objektívneho výkonu dohľadu.

(2) Poverené osoby a prizvané osoby sú pri výkone dohľadu povinné

a) preukázať sa dohliadanému správcovi pri začatí dohľadu v kancelárii písomným poverením ministerstva na vykonanie dohľadu spolu so služobným preukazom, prípadne občianskym preukazom,

b) vydať dohliadanému správcovi potvrdenie o prevzatí písomností a iných záznamov premiestňovaných mimo priestorov dohliadaného správcu a zabezpečiť ich ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím; ak odobraté písomnosti alebo záznamy už nie sú potrebné na ďalší výkon dohľadu, sú povinné ich bez zbytočného odkladu vrátiť dohliadanému správcovi,

c) ak pri výkone dohľadu zistia skutočnosti nasvedčujúce, že bol spáchaný trestný čin, bez zbytočného odkladu oznámiť tieto skutočnosti príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní.

§ 32

Práva a povinnosti dohliadanej osoby

(1) Dohliadaný správca, jeho zamestnanci, prípadne jeho spoločníci sú pri výkone dohľadu povinní poskytovať poverenej osobe a prizvanej osobe súčinnosť a vytvárať im vhodné materiálne a technické podmienky potrebné na riadny výkon dohľadu, najmä im zabezpečiť vhodné miesto na vykonanie dohľadu, a zdržať sa konania, ktoré môže mariť výkon dohľadu.

(2) Dohliadaný správca, jeho zamestnanci, prípadne jeho spoločníci majú právo odmietnuť poskytnutie súčinnosti vyžadovanej poverenou osobou alebo prizvanou osobou, ak by tým bolo dotknuté ich právo na nedotknuteľnosť obydlia alebo by tým porušili zákonom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti.

(3) Správca je povinný predložiť ministerstvu na jeho požiadanie v ním určenej lehote vyžiadaný spis. Prevzatý spis je ministerstvo povinné vrátiť správcovi do 60 dní od jeho prevzatia; ak vzhľadom na povahu veci nie je možné spis v tejto lehote vrátiť, ministerstvo môže lehotu na vrátenie spisu primerane predĺžiť; o predĺžení lehoty je ministerstvo povinné upovedomiť správcu.

§ 33

Protokol

(1) Po vykonanom dohľade v kancelárii dohliadaného správcu poverené osoby vyhotovia protokol o vykonanom dohľade (ďalej len „protokol“), ktorého odpis doručia dohliadanému správcovi. Dohliadaný správca môže v lehote troch dní od doručenia odpisu protokolu uplatniť proti protokolu písomné námietky; poverené osoby sú povinné opodstatnenosť námietok preveriť.

(2) Protokol obsahuje označenie dohliadaného správcu, miesto a čas vykonania dohľadu, predmet dohľadu, mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré dohľad vykonali, preukázané zistenia pri dohľade, dátum vypracovania protokolu, vlastnoručné podpisy poverených osôb, vyjadrenie dohliadaného správcu k výsledku dohľadu a ďalšie písomnosti a materiály. Na základe uznaných námietok sa k protokolu vypracuje dodatok ako súčasť protokolu.

(3) Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie povinností v konkrétnej veci, ministerstvo doručí odpis protokolu príslušnému súdu a príslušnému veriteľskému výboru.

§ 34

Mlčanlivosť o získaných informáciách

Poverené osoby, prizvané osoby a všetky ďalšie osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich s dohľadom, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach; to neplatí, ak ide o skutočnosti, na ktoré sa povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona nevzťahuje. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení výkonu ich funkcie alebo zamestnania, alebo iného právneho vzťahu s ministerstvom.

§ 35

Trovy dohľadu

Trovy ministerstva spojené s dohľadom platí ministerstvo a trovy dohliadaného správcu spojené s dohľadom platí dohliadaný správca.

§ 36

Pokuty

(1) Ministerstvo uloží správcovi pokutu do 5 000 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.14b)

(2) Pri ukladaní pokuty ministerstvo prihliadne najmä na povahu, závažnosť, spôsob, dĺžku a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti možno uložiť pokutu opakovane.

(3) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Výnos pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 36a

Priestupok

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto sa neoprávnene vydáva za správcu.

(2) Priestupok podľa odseku 1 prejednáva ministerstvo.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5 000 eur.

(4) Na priestupok a jeho prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.14c)

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 37

Spoločné ustanovenia

(1) Orgán verejnej moci je povinný informovať ministerstvo o každom vydanom rozhodnutí, ktoré sa môže dotýkať oprávnenia správcu vykonávať správcovskú činnosť.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.15)

§ 38

Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) podrobnosti o náležitostiach a vedení správcovského spisu, registrov a ďalších evidenčných pomôcok, o vedení kancelárie správcu a o označení, technickom vybavení a minimálnej výmere kancelárie správcu,

b) podrobnosti o rozsahu, obsahu, forme, termínoch, spôsobe vykonania a spôsobe preukazovania riadneho vykonania odbornej prípravy na správcovskú skúšku, správcovskej skúšky, preskúšania správcu a ďalšieho vzdelávania správcov,

c) ďalšie podrobnosti o údajoch zapisovaných do zoznamu správcov.

Prechodné ustanovenia

§ 39

Advokát zapísaný do zoznamu správcov vedenom podľa doterajších predpisov16) (ďalej len „starý zoznam správcov“) sa považuje za zapísaného do zoznamu správcov vedenom podľa tohto zákona (ďalej len „nový zoznam správcov“). Iné osoby zapísané do starého zoznamu správcov môžu vykonávať správcovskú činnosť podľa osobitného predpisu16) len vo veciach, v ktorých boli ustanovené do funkcie pred účinnosťou tohto zákona.

§ 40

(1) Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný predložiť ministerstvu do 60 dní od účinnosti tohto zákona odpis registra trestov nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o splnení predpokladov na dôveryhodnosť podľa § 21 ods. 3 písm. b); v čestnom vyhlásení je správca povinný tiež uviesť, či orgán činný v trestnom konaní vedie proti nemu trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.

(2) Ak správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 nie je bezúhonný podľa tohto zákona, nepredloží ministerstvu čestné vyhlásenie podľa odseku 1 alebo nespĺňa predpoklady na dôveryhodnosť podľa § 21 ods. 3 písm. b), ministerstvo správcu bez zbytočného odkladu vyčiarkne z nového zoznamu správcov.

§ 41

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný do 31. decembra 2005 úspešne zložiť správcovskú skúšku podľa tohto zákona; vykonanie odbornej prípravy sa nevyžaduje. Ak správca správcovskú skúšku podľa tohto zákona v tejto lehote úspešne nezloží, ministerstvo správcu bez zbytočného odkladu vyčiarkne z nového zoznamu správcov.

§ 42

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný do 30 dní od účinnosti tohto zákona oznámiť ministerstvu adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu. K oznámeniu je správca povinný pripojiť nájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktorým doloží zriadenie kancelárie. Ak správca tieto povinnosti v zákonnej lehote nesplní, ministerstvo správcu bez zbytočného odkladu vyčiarkne z nového zoznamu správcov.

§ 43

Správca zapísaný do nového zoznamu správcov podľa § 39 je povinný do 60 dní od účinnosti tohto zákona preukázať ministerstvu uzatvorenie poistnej zmluvy. Ak správca túto povinnosť v zákonnej lehote nesplní, ministerstvo správcu bez zbytočného odkladu vyčiarkne zo zoznamu správcov.

§ 44

(1) Ministerstvo vykonáva dohľad aj nad činnosťou osôb vykonávajúcich činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu podľa osobitného predpisu.16) Ustanovenia § 27 až 35 sa použijú rovnako.

(2) Predmetom dohľadu v konaniach podľa osobitného predpisu16) je dodržiavanie ustanovení osobitného predpisu.16)

(3) Ministerstvo uloží osobe vykonávajúcej činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu podľa osobitného predpisu16) pokutu do 3 310 eur, ak poruší povinnosť ustanovenú osobitným predpisom.16) Ustanovenia § 36 ods. 2 až 4 sa použijú rovnako.

(4) Ministerstvo vyčiarkne správcu z nového zoznamu správcov, ak napriek uloženej pokute opakovane do jedného roka od uloženia pokuty závažne porušil povinnosti ustanovené osobitným predpisom.16)

(5) Povinnosti podľa § 3 ods. 135 a 6 a § 5 ods. 2 sa vzťahujú aj na osoby vykonávajúce činnosť predbežného správcu, správcu konkurznej podstaty, osobitného správcu, zástupcu správcu alebo vyrovnacieho správcu podľa osobitného predpisu.16)

§ 45

V konaniach podľa osobitného predpisu16) môže súd ustanoviť do funkcie len správcu zapísaného do nového zoznamu správcov.

§ 46

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2013

Správcovi zapísanému do zoznamu správcov pred 1. júnom 2013 ministerstvo vydá preukaz správcu, ak o to písomne požiada; ak ide o fyzickú osobu, k žiadosti pripojí svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.

§ 47

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014

Správcu zapísaného do zoznamu správcov pred 1. januárom 2014 ministerstvo bez zbytočného odkladu zapíše do všetkých oddielov zoznamu správcov.


Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z. a zákona č. 725/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zt), ktoré znie:

„zt) výkon správcovskej činnosti správcom podľa osobitného predpisu.23q)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu23q) znie:

23q) Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z. a zákona č. 5/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

Položka 5 sa dopĺňa písmenami h) až l), ktoré znejú:

„h) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) . . . . . . . . . . . . . . 5 000 Sk,

i) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka 5 000 Sk,

j) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) 5 000 Sk,

k) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka 5 000 Sk,

l) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b)za každú stranu 50 Sk.“.

V položke 5 sa k poznámke na konci pripájajú tieto vety:

„Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

10b) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IV

Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Ak tento zákon neustanovuje inak, verejná obchodná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „verejná obchodná spoločnosť”), alebo komanditná spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb (ďalej len „komanditná spoločnosť”), nesmie mať iný predmet podnikania a jej spoločníkmi môžu byť len advokáti. Na verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,12) ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Obchodný zákonník.“.

2. § 14 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť môže okrem poskytovania právnych služieb za podmienok ustanovených osobitným predpisom12a) vykonávať aj činnosť správcu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. Príloha č. 1 k zákonu č. 586/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:

„v Českej republike …………….Advokát

v Estónskej republike………. Vandeadvokaat

v Cyperskej republike………………Δικηγόρος

v Lotyšskej republike………….. Zvrints advokts

v Litovskej republike …………..Advokatas

v Maďarskej republike …………………Ügyvéd

v Poľskej republike ………..Adwokat/Radca prawny

v Slovinskej republike ……………Odvetnik/Odvetnica

na Malte ………………………Avukat/Prokuratur Legali“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>