Vysvetlenie pojmov

Vysvetlenie pojmov:

 

ZKR: Uvedená skratka znamená Zákon 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii.

 

Reštrukturalizácia: Zákonom riadené ozdravenie firmy, s cieľom uspokojiť veriteľov vo väčšom rozsahu ako pri konkurze. Podmienkou je preukázanie životaschopnosti firmy pri nastavení nových podmienok.

 

Dlžník: Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch).

 

Veriteľ: Za veriteľa sa považuje subjekt uvedený v zozname pohľadávok, ktorý tvorí prílohu A 1 reštrukturalizačného plánu, pričom je účastníkom plánu.

 

Správca: Za správcu sa považuje zapísaný Správca v zozname registrovaných správcov vedeným MS SR, ktorý bol v rámci reštrukturalizačného konania dlžníka ustanovený za správcu. Správca má v obvode Krajského súdu, v ktorom sídli príslušný Okresný súd, zriadenú kanceláriu.

 

Plán: Za plán sa najmä považuje reštrukturalizačný plán vyhotovený v zmysle ustanovenia § 132 a nasl. ZKR.

 

Zoznam pohľadávok: Za Zoznam pohľadávok sa považuje Zoznam pohľadávok, ktorý je v súlade so zoznamom pohľadávok vyhotoveným správcom v zmysle ustanovenia § 123 ZKR, ktorý je uložený v sídle správcu ako aj založený v na príslušnom súde. Súčasťou Zoznamu pohľadávok je tiež príslušná suma ich uspokojenia podľa plánu, ktorej kritéria výpočtu, spôsob a lehota úhrady sú podrobne uvedené v príslušných ustanoveniach reštrukturalizačného plánu.

 

Prihlásená pohľadávka: Za prihlásenú pohľadávku sa považuje pohľadávka prihlásená riadne a včas v rámci reštrukturalizácie, pričom výška prihlásenej sumy každej pohľadávky je uvedená v Zozname pohľadávok. Výška prihlásenej pohľadávky je uvedená v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

 

Zistená pohľadávka: Za zistenú pohľadávku sa považuje pohľadávka zistená v rozsahu v akom nebola popretá správcom, prípadne aj v rozsahu v akom to vyplýva z rozhodnutia súdu o určení pohľadávky alebo z uznania pohľadávky alebo jej časti dlžníkom v zmysle ustanovenia § 124 ZKR. Výška zistenej pohľadávky je uvedená v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

 

Popretá pohľadávka, resp. jej časť: Za popretú pohľadávku, resp. jej časť sa považuje prihlásená pohľadávka, resp. jej časť, pri skúmaní ktorej správca zistil, že táto je čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva sporná v zmysle – 42 – ustanovenia § 124 ZKR, pričom správca popretie stanoveným spôsobom vykonal. Výška popretej pohľadávky, resp. jej časti je uvedená v Zozname pohľadávok tohto plánu.

 

Incidenčné konanie: Konanie o určenie právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva popretého podľa ustanovenia § 124 ZKR.

 

Zabezpečená pohľadávka: Za zabezpečenú pohľadávku sa považuje pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom. Zoznam zabezpečených pohľadávok, resp. ich časti sú uvedené v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

 

Nezabezpečená pohľadávka: Za nezabezpečenú pohľadávku sa považuje taká pohľadávka, ktorá nepatrí medzi zabezpečené pohľadávky, t.j. nie je zabezpečená zabezpečovacím právom. Zoznam nezabezpečených pohľadávok, resp. ich časti sú uvedené v Zozname pohľadávok reštrukturalizačného plánu.

 

Dohľad správcu - počas reštrukturalizácie vykonáva nad podnikaním dlžníka dohľad správca a schvaľuje právne úkony dlžníka, ktoré sú určené súdom.

 

Dohľad súdu - súd dohliada počas reštrukturalizácie na činnosť dlžníka, správcu a veriteľských orgánov.

 

Návrh na povolenie reštrukturalizácie - môže byť dlžnícky alebo veriteľský, podľa toho, kto ho podáva. Náležitosti návrhu stanovuje zákon. S podaním návrhu nie je spojená poplatková povinnosť.

 

Nesplnenie plánu - ak dlžník ani do 30 dní od doručenia výzvy nesplní riadne a včas pohľadávku voči účastníkovi plánu alebo iný záväzok, ktorý mu vyplýva z plánu, plán sa stáva voči účastníkovi plánu vo vzťahu k dotknutej pohľadávke neúčinným.

 

Opisná časť plánu - plán sa skladá z opisnej a záväznej časti. Opisná časť plánu obsahuje opis kritérií pre zaraďovanie pohľadávok, porovnanie uspokojenia v konkurze a reštrukturalizácii, údaje o spôsobe hlasovania a tiež obsahuje opis opatrení na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie.

 

Popretie pohľadávky - správca je povinný porovnať prihlásenú pohľadávku s účtovnou a inou evidenciou dlžníka a prihliadnuť i na vyjadrenia dlžníka a v prípade pochybností je povinný v spornom rozsahu pohľadávku poprieť. Poprieť možno právny dôvod, vymáhateľnosť, výšku, zabezpečenie a poradie zabezpečenia.

 

Potvrdenie plánu súdom - súd rozhodne o potvrdení reštrukturalizačného plánu do 15 dní od doručenia návrhu na potvrdenie plánu, ak nie sú dôvody na zamietnutie plánu.

 

Povolenie reštrukturalizácie - do 30 dní od začatia reštrukturalizačného konania súd za podmienky splnenia zákonných predpokladov povolí reštrukturalizáciu dlžníka, ustanoví za reštrukturalizačného správcu toho správcu, ktorý vypracoval reštrukturalizačný posudok. Povolením reštrukturalizácie sa začína reštrukturalizácia.

 

Predkladateľ plánu - je v prípade dlžníckeho samonávrhu dlžník a v prípade, že návrh na povolenie reštrukturalizácie podali veritelia, návrh reštrukturalizačného plánu predkladá správca.

 

Prihlasovanie pohľadávok - pohľadávky sa uplatňujú v jednom rovnopise u správcu na predpísanom tlačive a to v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie.

 

Príprava plánu - plán musí byť zostavený tak, aby bol reálny a udržateľný a aby zabezpečoval čo najvyššiu mieru uspokojenia veriteľov dlžníka.

 

Reštrukturalizácia - je proces, pri ktorom sa reštrukturalizovaný subjekt pomocou reštrukturalizačných metód ustanovených zákonom zbavuje časti svojich záväzkov, sú mu predĺžené splatnosti záväzkov a je mu umožnená zmena vlastníckych štruktúr, vydanie akcií, zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie, prevod majetku zaťaženého zabezpečovacím právom, vecným bremenom alebo inou ťarchou bez tohto zaťaženia ak je to potrebné pre dosiahnutie účelu reštrukturalizácie.

 

Reštrukturalizačný plán - je vo svojej podstate „dohodou“ najmä o tom kedy, ako, koľko a komu bude dlžník plniť svoje pohľadávky.

 

Reštrukturalizačný posudok - je dokument vypracovávaný reštrukturalizačným správcom, ktorý v ňom zhodnotí finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a na základe zhodnotenia odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Posudok je povinnou prílohou k návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka.

 

Schôdza veriteľov - právo zúčastniť sa veriteľskej schôdze má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Schôdza sa schádza za účelom zistenia stanovísk veriteľov a voľby veriteľského výboru.

 

Schválenie reštrukturalizačného plánu vo veriteľskom výbore - alebo jeho zamietnutie, prípadne určenie lehoty na jeho prepracovanie sa vo veriteľskom výbore udeje do 15 dní od jeho predloženia.

 

Schvaľovacia schôdza účastníkov plánu - rozhoduje o prijatí reštrukturalizačného plánu.

 

Schvaľovanie právnych úkonov dlžníka - počas reštrukturalizácie dlžníka podliehajú súhlasu správcu tie právne úkony, o ktorých tak rozhodne súd v uznesení o povolení reštrukturalizácie a tiež všetky pracovnoprávne úkony dlžníka.

 

Skončenie reštrukturalizácie - reštrukturalizácia sa končí zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku o skončení reštrukturalizácie.

 

Skupiny na účely hlasovania - určuje ich záväzná časť plánu. Pre zabezpečené a nezabezpečené pohľadávky sa vytvoria samostatné skupiny. Skupiny je možno ešte rozdeliť aj na základe iných kritérií.

 

Účastníci reštrukturalizačného konania - účastníkmi reštrukturalizačného konania sú: dlžník, navrhovateľ – ak je odlišný od dlžníka, veritelia, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky a osoby, o ktorých právach a povinnostiach sa v reštrukturalizačnom konaní koná. Ak dochádza k zmene majetkových práv prevodu podniku, k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu, sú účastníkmi konania i spoločníci a akcionári dlžníka.

 

Veriteľský výbor - je to užší veriteľský orgán, ktorý zastupuje záujmy všetkých prihlásených veriteľov. Veriteľský výbor je 3, alebo 5 členný.

 

Začatie reštrukturalizačného konania - treba ho odlišovať od povolenia reštrukturalizácie. Po podaní návrhu na povolenie reštrukturalizácie súd najprv zistí, či návrh spĺňa zákonom predpísané náležitosti a ak áno, do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí reštrukturalizačného konania. Začatím reštrukturalizačného konania dlžník požíva ochranu pred veriteľmi, ktorá vyplýva z účinkov začatia reštrukturalizačného konania. Označuje sa to niekedy i ochrana pred veriteľmi.

 

Záväzná časť plánu - určuje všetky práva a záväzky, ktoré majú podľa reštrukturalizačného plánu vzniknúť zmeniť sa alebo zaniknúť.

 

Zistenie pohľadávky - v nepopretom rozsahu sa pohľadávka považuje za zistenú.

 

Zmena plánu na návrh účastníka plánu - účastník plánu má právo písomne požiadať predkladateľa plánu prostredníctvom správcu o zmenu plánu v rozsahu stanovenom zákonom

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>