Archívy kategórií: Kancelária správcu

Kancelária správcu

Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej ponúka službu poradenstva pre veriteľov. Táto služba je reakciou na neustále stúpajúci počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní, pri ktorých mnohí veritelia doplácajú na neodbornú právnu pomoc. V našej praxi sa často krát stretávame s nespokojnosťou veriteľov, ktorým bola neodborným poradenstvom príp. zastupovaním spôsobená značná škoda.
poradenstvo spravcomPodľa štatistík Ministerstva spravodlivosti SR vzrástol počet konkurzných a reštrukturalizačných konaní v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a viac ako 60% a neustále rastie. Preto správkyňa JUDr. Ing. Veronika Škodová ponúka službu poradenstva pre veriteľov, ktoré zahŕňa prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní, zastupovanie veriteľov na schôdzach a veriteľských výboroch, kontrola plnenia reštrukturalizačných plánov a všetky úkony, nevyhnutné na efektívne zabezpečenie záujmov klienta.
Chyby ktorých sa veritelia dopúšťajú spôsobujú, že ich pohľadávky sa stávajú trvalo nevymožiteľnými. Nesprávne prihlasovanie pohľadávok, nesprávne výpočty, nedodržiavanie zákonných lehôt a celkový nesprávny prístup spôsobujú stratu možnosti ovplyvniť priebeh konkurzného konania alebo definitívne stratiť možnosť vymôcť svoje pohľadávky reštrukturalizačného konania.

Túto službu poskytujeme aj zahraničným osobám, veriteľom z Českej republiky, Maďarska, Rakúska a v rámci celej EU.
Kancelária správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej poskytuje:
• Prípravu dokumentácie pre prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania
• Zastupovanie veriteľa v konkurznom konaní
• Zastupovanie veriteľa vo veriteľských orgánoch
• Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s dlžníkom, ostatnými veriteľmi, s konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom o spôsobe riešenia úpadku/platobnej neschopnosti
• Asistencia veriteľom a veriteľskému výboru pri rokovaniach s investormi o podmienkach prevzatia dlžníkovho majetku.

V prípade, že ste v pozícií veriteľa v rôznorodých právnych vzťahoch, či už obchodných alebo občianskoprávnych, ponúkame vám služby prostredníctvom ktorých úspešne ochránite svoj majetok. V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás neváhajte kontaktovať.

* V prípade možného konfliktu záujmov s konaniami kde je konkurzným alebo reštrukturalizačným správcom JUDr. Ing. Veronika Škodová sa táto služba neposkytuje !