Kedy je potrebné reštrukturalizovať?

Základným predpokladom právnej reštrukturalizácie je platobná neschopnosť, teda stav kedy podnik (dočasne) nie je schopný plniť svoje záväzky. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.Je treba poznamenať, že v dnešnej dobe nie sú cashflow problémy ničím výnimočným a stretáva sa s nimi takmer každý druhý podnikateľ, ktorý sa často krát nie svojou vinou dostane do nepríjemnej situácie.

Sands of TimeNapriek tomu, že podnik nie je schopný plniť svoje záväzky nie je vždy nevyhnutnosťou vyhlásiť likvidačný konkurz. V prípade, keď existuje predpoklad zachovania aspoň podstatnej časti prevádzky podniku dlžníka, a v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu je možné poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a v prípade povolenia súdu začať s reštrukturalizačným konaním. Ďalším predpokladom reštrukturalizácie je vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktorá generuje aspoň nejaký zisk resp. existuje predpoklad, že po skončení reštrukturalizácií bude takýto zisk generovať.

Zmyslom reštrukturalizácie je nielen pomôcť dlžníkovi znovu naštartovať perspektívne podnikanie, ale aj uspokojiť svojich veriteľov vo väčšej miere ako by boli uspokojený vyhlásením konkurzného konania.

Ďalšou aj keď len internou požiadavkou pre vykonanie reštrukturalizácie kanceláriou správcu JUDr. Ing. Veroniky Škodovej je vzájomná dôvera, poskytovanie úplných informácií, obojstranná zodpovednosť k plneniu svojich povinností, dodržiavanie pokynov správcu a plnenie vzájomných záväzkov a dohôd. Nevyhnutným predpokladom úspešnej reštrukturalizácie je aj zmena prístupu vedenia spoločnosti a eliminácia chýb, ktoré by mohli ohroziť úspešné fungovanie spoločnosti po skončení reštrukturalizácie.

___________________________________________________________________________

Výhodou reštrukturalizácie je, že po úspešnom schválení reštrukturalizačného plánu, dlžníkovi zanikajú staré záväzky a dáva sa mu možnosť úspešne pokračovať v podnikateľských aktivitách. Na rozdiel od likvidačného konkurzu reštrukturalizácia zabezpečuje zachovanie ekonomickej samostatnosti a právnej subjektivity dlžníka, dosiahnutie ekonomického ozdravenia, zachovanie pracovných miest, kontinuita príjmov a pod.

Mnohí veritelia uprednostňujú reštrukturalizáciu pred likvidačným konkurzom nakoľko miera uspokojenia záväzkov dlžníka je pri zachovaní fungovania prevádzky oveľa vyššia ako v prípade likvidačného konkurzu. Je treba pripomenúť, že celé konanie prebieha pod dohľadom reštrukturalizačného správcu, ktorý povolením reštrukturalizácie nadobúda práva podobné štatutárnemu orgánu. Celý proces je upravený zmluvou o reštrukturalizácií, kde si zmluvné strany upravia svoje práva a povinnosti. Správca dohliada na to, aby celé konanie prebehlo v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ale aj v zmysle platného právneho poriadku SR. Základom úspešnej spolupráce je dôvera a profesionálny prístup manažmentu dlžníka v procese reštrukturalizácie.

Úlohou reštrukturalizačného správcu je vypracovanie  testu  reštrukturalizovateľnosti, reštrukturalizačného posudku, príprava návrhu na povolenie reštrukturalizácie, výkon dohľadu správcu nad podnikaním dlžníka počas reštrukturalizácie dlžníka, vylepšenie podnikateľského plánunavrhovanie opatrení a riešenírokovanie s veriteľmi, príprava reštrukturalizačného plánu a vypracovanie due dilligence spoločnosti.

Záverečným právnym aktom reštrukturalizačného konania je reštrukturalizačný plán. Reštrukturalizačný plán je listina upravujúca vznik, zmenu a zánik záväzkov osôb v nej uvedených. Reštrukturalizačný plán sa nazýva aj  „superzmluvou“, ktorá novým spôsobom upravuje vzťahy medzi dlžníkom  (spoločnosťou v reštrukturalizácií)  a jeho veriteľmi.

V rámci reštrukturalizačného plánu a predovšetkým v súlade s hospodárskymi výsledkami  dlžníka navrhujeme postupné ( napr. splátky)  a pomerné (štatisticky 33,3 %) uspokojenie veriteľov. Konečné percentuálne uspokojenie veriteľov závisí od dohody.

Konkurz Reštrukturalizácia
Podnik sa zastaví a rozpredá Dlžník nestráca právnu subjektivitu, ani ekonomickú samostatnosť
Zanikne vytvorené know – how Pomerné uspokojenie pohľadávok, ktoré musí byť preukázateľne vyššie ako počas konkurzu
Speňaží sa majetok dlžníka a z tohto výťažku sa pohľadávky veriteľov uspokojujú pomerne Dosiahnutie ekonomického ozdravenia
Dispozičné opatrenia s majetkom prechádzajú iba na správcu ( správca sa stáva štatutárnym orgánom úpadcu) Zachovanie pracovných miest

 

Fázy reštrukturalizácie

  • fáza vypracovania reštrukturalizačného posudku + due diligence
  • fáza posudzovania návrhu na povolenie reštrukturalizácie
  • fáza povoľovania reštrukturalizácie
  • fáza zisťovania veriteľov dlžníka
  • fáza prípravy reštrukturalizačného plánu
  • fáza schvaľovania reštrukturalizačného plánu
  • fáza potvrdenia reštrukturalizačného plánu

 

Právnym účinkom potvrdenia plánu súdom je zánik vymáhateľnosti tých pohľadávok, ktoré si veritelia neprihlásili riadne a včas. Nie je možné už priznané pohľadávky vymáhať v rámci exekučného konania, zaniká právo vymáhať zabezpečovacie právo na majetok dlžníka, ak zabezpečovacie právo nebolo prihlásené riadne a včas.

 

Zaujala Vás reštrukturalizáciaAk áno ta sapríďte bezplatne poradiť o možnostiach reštrukturalizácie vo vašej firme a na základe vašich hospodárskych výsledkov Vám bezplatne vypracujeme štúdiu reštrukturalizovateľnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>